Nowe, dnia 12 lutego 2009 roku

Znak: IKS/06.4/08/09

 

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 

Na podstawie art. 3 pkt 19 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację, że w dniu 12 lutego 2009 roku na wniosek:
 

Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem       Plac Św. Rocha 5,  86-170 Nowe

 

została wydana decyzja Nr IKS/7624/06.4/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:
   
 
Przebudowa ulicy Stromej ze schodami terenowymi w Nowem na działkach  732/1, 182, 728/1, 597/1, 597,477, 742/1w obrębie ewidencyjnym Nowe – Miasto.

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie .
            Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 11), w godzinach 7.00 – 15 00 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                              /Burmistrz Nowego/

                                                                                                            inż. Stanisław Butyński  

 

 

 

Otrzymują:

1. BIP Urzędu Gminy w Nowem - www.bip.gminanowe.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem
3. Wnioskodawca z prośbą o niezwłoczne zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej  inwestycji.

4. Strony wg rozdzielnika
5. a/a