Plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na 2023 rok

 

                                                                                                                                                                                                                                     Luty

1. Sprawozdanie Burmistrza Nowego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe w 2022 roku.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za IV kwartał 2022 roku.

3. Podjęcie uchwał dotyczących stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

                                                                                                                                                                                                                                      Marzec

1. Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem.

2. Informacja o kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych w Gminie Nowe w roku 2023.

3. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i ocena jego działalności.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Kwiecień

1. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2023.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2023 roku.

3. Informacja o przygotowaniach do Dni Nowego.

4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

5. Informacja o stanie przygotowań i stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.

6. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Maj

1. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2022 rok.

2. Informacja o bieżącej działalności organizacji pozarządowych i klubów wolontariuszy działających na terenie gminy.

3. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Czerwiec

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nowe. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2022, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego.

3. Sprawozdanie komisji ze spotkania informacyjnego na temat organizacji wypoczynku letniego.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

                                                                                                                                                                                                                                      Sierpień

1. Ocena funkcjonowania SAPO i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych.

2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych i organizacji roku szkolnego 2023/2024.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał za II kwartał 2023 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

                                                                                                                                                                                                                                     Wrzesień

1. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2023 roku.

2. Ocena dzialalności PUM w zakresie zadań zleconych przez gminę.

3. Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków zewnętrznych.

4. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.

5. Ocena organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych i sportowych w czasie wakacji.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Gminy Nowe.

7. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

                                                                                                                                                                                                                                  Październik

1. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkola. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.

2. Informacja na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań w zakresie profilaktyki.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2023 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

                                                                                                                                                                                                                                       Listopad

1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

2. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

3. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu Gminy Nowe na rok 2024.

2. Podsumowanie pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

3. Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.