Nowe, dnia 21 stycznia 2009 roku

 

Znak: IKS/7624/01/09

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), w związku z pkt 10a załącznika II Dyrektywy 85/337/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

 

Gminy Nowe

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

 

PRZEBUDOWA ULICY  ZIELONEJ W NOWEM NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR 73/2, 95/1 ( OBRĘB NOWE )

 

Do Burmistrza Nowego wpłynął wniosek Gminy Nowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zielonej o łącznej powierzchni 4779,12m2 na osiedlu domków jednorodzinnych w Nowem.

Nawierzchnia jezdni oraz zjazdy do posesji zostaną wykonane z kostki betonowej gr.

 

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl  .

 

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Nowego po zasięgnięciu opinii Starosty Świeckiego, działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

 

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Nowem Plac Św. Rocha 5 w referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 11) w godzinach 7.00 – 15.00, codziennie w dni robocze, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowego.

 

Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl   ( zakładka decyzje środowiskowe ).

 

 

 

                                                                                                                                                             Burmistrz Nowego
                                                                                                                                                            Stanisław Butyński

 

 

 

Otrzymują:

 

1.       BIP Urzędu Gminy w Nowem

2.       Tablica ogłoszeń na piętrze Urzędu Gminy w Nowem

3.       Wnioskodawca

4.       a/a