Nowe, dnia 20 listopada 2008 roku

 

Znak: IKS/7624/06.3/08
 

P O S T A N O W I E N I E

 

 Na podstawie  art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami ) oraz art. 103 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 8 października 2008 roku przez Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ul. Stromej ze schodami terenowymi w Nowem” a także po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Starosty Powiatowego w Świeciu.


Burmistrz  Nowego  p o s t a n a w i a

 

uznać, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest konieczne wykonanie raportu oddziaływania na środowisko,

pod warunkiem jednak że uciążliwość związana z inwestycją zostanie ograniczona do granic działek ewidencyjnych na których wykonywane będzie przedsięwzięcie.


U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 08.10.2008 roku Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ul. Stromej ze schodami terenowymi w Nowem”

Omawiane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane .

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku, a także po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu ( postanowienie znak N.NZ-4201-13/261/08 z dnia 16.10.08r.) oraz Starosty Powiatu Świeckiego  (postanowienie z dnia 31.07.08r. znak sprawy: OŚ-7633/109/2008 z dnia 06.11.08r.) stwierdzono, że planowana inwestycja nie zwiększy w znaczący sposób oddziaływania na poszczególne elementy środowiska w porównaniu do stanu pierwotnego,  dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.

 

 
                                                                                                                       Burmistrz Nowego 
                                                                                                                      Stanisław Butyński

Otrzymuje:

-           Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG w Nowem

 

 Do wiadomości:

-      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

-        Starostwo Powiatowe w Świeciu

-        a/a