Nowe, dnia 10 października 2008 roku

        Znak: IKS/7624/06/08

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających


            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) oraz w związku z art. 32 , art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 56
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 10 października 2008 roku na wniosek Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą:

 

„Przebudowa ul. Stromej ze schodami terenowymi w Nowem”    

           Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm)  oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. ) w celu wydania opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i określenia jego zakresu wystąpiono do następujących organów:


- Starosta Powiatowy w Świeciu
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu                                                                                                                                                           

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy w Nowem w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( I piętro pokój nr 11 i 12 ), w dni robocze  w godzinach 8.00 - 15:00 w terminie 21 od dnia zamieszczenia i doręczenia  niniejszego obwieszczenia.

  

                                                                                                            Burmistrz Nowego
                                                                                                            Stanisław Butyński

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy w Nowem                                                              
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem                                

3. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

4. wg rozdzielnika
5. a/a