Nowe, dnia 2 września 2008 roku

 

Znak: IKS/7624/05.3/08

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art.46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia       14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 2 września 2008 roku na wniosek  Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Nowem została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn:

 

“ Budowa drogi gminnej Mały Komorsk – Zdrojewo ”

 

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( pokój nr 11 i 12 ) Urzędu Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 w terminie do 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz Nowego

                                                                                                                  Stanisław Butyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

    Referat Inw, Gosp. Komun. i Ochr. Środ. w Nowem

    BIP Urzędu Gminy w Nowem

    Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

    a/a