Nowe, dnia 05.08.2008 roku.


Znak: IKS/7624/05/08


OBWIESZCZENIE
- ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i
wystąpieniu do organów opiniujących


                 Na podstawie art. 49 i art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz 3 ust. I pkt. 56, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 05.08.2008r., na wniosek :Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzędu Gminy w Nowem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej Mały Komórsk - Zdrojewo”.


Zgodnie z art. 51 ust.3 pkt. 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz 3 ust. 1 pkt. 56, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) w celu wydania opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu wystąpiono do następujących organów: - Starosta Świecki,
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Nowem w pokoju nr li, w godzinach 7.00 — 15.00 w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                     Burmistrz Nowego

                                                                                                                  Stanisław Butyński


Otrzymują:
1. Referat Inwestycji, G osp. Komun i Ochr. Środ. UG w Nowe
2. BIP Urzędu Gminy Nowe,
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,
4. Sołtysi Sołectw: Zdrojewo, Morgi, Mały Komorsk
5. a/a.