Nowe, dnia 5 sierpnia 2008 roku.
 

Znak: IKS/7624/05.1/08
 

                           
                                                                           OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia Burmistrza Nowego w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.


 
 
     Zgodnie z art. 51 ust. 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  Burmistrz Nowego zawiadamia, że  postanowieniem znak sprawy: IKS/7624/05.1/08  z dnia  05.08.2008r., w związku z wnioskiem: Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie drogi gminnej Mały Komórsk - Zdrojewo”, stwierdził, że nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
     Zgodnie z art. 28 k.p.a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Nowem , pok. nr 11  w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00 – 15.00, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                                Burmistrz Nowego

                                                                                                                        Stanisław Butyński