Nowe, dnia 24 września 2007 roku

Znak: IKS/7624/03.2/07

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia 

            Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4, art. 48 ust.2 pkt 1, art. 56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902), § 2 ust.1 pkt 7  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r.  Nr 257  poz. 2573 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz. U. z 2000 r.  Nr 98  poz. 1071); po rozpatrzeniu wniosku z 09.07.2007 r. złożonego przez Panią Wiolettę Cieszyńską z firmy JPP Projekt, ul. Świecka 17, 81-003 Gdynia z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej  Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa:

o r z e k a m

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej nr 35144 zlokalizowanej na kominie w miejscowości Morgi 35 na działce nr 122/2, gm Nowe n/Wisłą”

1.        Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA zlokalizowanej na kominie należącym do Zakładów Mięsnych „NOVE” w miejscowości Morgi 53, gmina Nowe, na działce nr 122/2 o powierzchni

Inwestycja polega na montażu dwóch anten sektorowych AS-1 oraz jednej anteny radioliniowej ML-S, montażu traktu feederowego łączącego anteny z urządzeniami teletechnicznymi oraz montażu szaf teletechnicznych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Anteny stacji bazowej należy zainstalować tak, aby promieniowanie elektromagnetyczne o przekroczonym dopuszczalnym poziomie gęstości mocy S> 0,1 W/m2 , związane z pracą stacji nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających w jej otoczeniu.

Bezpośrednio przed pierwszym uruchomieniem stacji bazowej oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest ta instalacja należy wykonać pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego,  a wyniki tych badań należy przedłożyć Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji stacji bazowej są  pozytywne wyniki pomiarów przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 30.01.2003 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883 ).

Powstające w wyniku eksploatacji stacji bazowej odpady niebezpieczne (baterie i akumulatory ołowiowe i inne) należy odpowiednio zabezpieczać i przekazywać do utylizacji zgodnie z procedurami określonymi w ustawie  z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. nr 39  poz. 251). 

Stacja bazowa będzie pracować w systemie GSM900.

 

Cechy techniczne instalacji i parametry projektowanych anten PTC przedstawiają się następująco:

- dla anten sektorowych

L.p.

Azymut

P

Rodzaj i typ

anteny

Zakres

częstotliwości

pracy [MHz]

Obliczona odległość

R

[m]

Obliczona moc Ppr

(EIRP)

[W]

Wys. zawieszenia

anteny (spód anteny)

n.p.m. [m]

 

1

90/250

AS-1

900

35,56

1588,55

18

- anten linii radiowej

L.p.

Azymut

P

Rodzaj i typ

anteny

Zakres

częstotliwości

pracy [GHz]

Obliczona odległość

R

[m]

Obliczona moc Ppr

(EIRP)

[W]

Wys. zawieszenia

anteny

(środka geometr.)

n.p.m. [m]

 

1

41+300

Minikink ML-1

7 - 38

45,24

2570,4

16,5

 

W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

            Przy planowane inwestycji należy zastosować takie rozwiązania techniczne i zabezpieczenia ekologiczne, które nie będą odbiegały od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE. W zakresie ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi, należy uwzględnić w projekcie wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192  poz. 1883).

 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

            Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

            Najpoważniejsza i najczęściej spotykana sytuacja awaryjna to brak zasilania stacji bazowej lub poszczególnych anten nadawczych. Stacja bazowa w takiej sytuacji nie stanowi zagrożenia dla środowiska, gdyż nie pracując nie jest źródłem emisji pól elektromagnetycznych. Powoduje to jedynie brak łączności w rejonie obsługiwanym przez tą stację.

            5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:


Nie dotyczy.

 

 

 6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

         Dla planowanej budowy stacji bazowej nie jest konieczne wyznaczanie obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne spowodują, że zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska wokół obiektu.

 II. Termin obowiązywania decyzji – 2 lata od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

 III. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 

U Z A S A D N I E N I E

      Pani Wioletta Cieszyńska z firmy JPP Projekt, ul. Świecka 17, 81-003 Gdynia działająca z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej  Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa wystąpiła w dniu 9 lipca 2007 roku z wnioskiem do Burmistrza Nowego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej nr 35144, zlokalizowanej na kominie w miejscowości Morgi 35 na działce nr 122/2, gm Nowe n/Wisłą”

Budowa stacji bazowej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) zaliczana jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Taki dokument opracowany w czerwcu 2007 roku przez Wiolettę Cieszyńską i Pawła Kaszubowskiego został dołączony do wniosku.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, powiadamiając właścicieli sąsiednich działek, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie, w pobliżu planowanego przedsięwzięcia i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowe. W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

W toku postępowania zwrócono się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pisma: IKS/7624/03/07 z dnia 13.07.07 roku) o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w swoim piśmie o znaku WSiR-II-DJ/6613/385/07 z dnia 20.08.2007 roku dokonał uzgodnień dla w.w przedsięwzięcia zgłaszając jednocześnie do przygotowywanej decyzji określone warunki, które zostały w całości uwzględnione.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy ( pismo znak N.NZ-400-Św-24/626-14304/07 z dnia 31.07.2007 roku po analizie przedstawionego raportu stwierdził w nim szereg uchybień, które uniemożliwiały jego prawidłową ocenę a tym samym rzetelną ocenę skali zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. W związku z powyższym Burmistrz Nowego zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie przygotowywanej decyzji do czasu dostarczenia poprawionego i uzupełnionego przedmiotowego raportu oddziaływania na środowisko ( postanowienie IKS/7624/04.1/07 z dnia 07.08.2007 roku ).

W dniu 10.08.2007 roku do organu opiniodawczego został dostarczony przez wnioskodawców aneks do raportu na podstawie którego  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 12.09.2007 roku postanowieniem N.NZ-400-Św-24/626-16131/07 uzgodnił warunki do decyzji środowiskowej.

Proponowane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia ekologiczne planowanej inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze Polski i UE. Wypadkowy obszar promieniowania e-m w.cz. o wartościach wyższych od 0,1 w/m2 pochodzący od anten planowanej inwestycji wystąpi wyłącznie w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludzi na wysokości powyżej 12,9 m n.p.t., w maksymalnym zasięgu nie przekraczającym 45,24 m od anten. Obszar promieniowania określany przez graniczną wartość natężenia składowej elektrycznej 7V/m będzie się zawierał wewnątrz strefy określonej przez graniczną wartość gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego równą 0,1 W/m2 , przed omawianymi antenami.

 W związku z powyższym należy orzec jak w sentencji decyzji.P o u c z e n i e

1.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

2.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust.4 pkt 2-9, art. 56 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902).

3.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust 4 powyższej ustawy; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust.4b. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw, do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

Otrzymują:

- Wioletta Cieszyńska  - JPP Projekt, ul. Świecka 17, 81-003 Gdynia

Do wiadomości:
     1.       Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
     2.       Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz

           3.       Tablica ogłoszeń UG Nowe

 4.              BIP UG Nowe

 5.              ANR w Bydgoszczy

    6.       a/a

 Załącznik nr 1
            do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
            znak: IKS/7624/03.2/07 z dnia 24 września 2007 roku

 

 

 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 )

oraz cz. I ust. 45 załącznika do w/w ustawy

uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł

w dniu ……….. .2007 r., nr pokwitowania: …………………….

 

 

 Charakterystyka przedsięwzięcia


 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA zlokalizowanej na kominie należącym do Zakładów Mięsnych „NOVE” w miejscowości Morgi 53, gmina Nowe, na działce nr 122/2 o powierzchni 0,56 ha.

Inwestycja polega na montażu dwóch anten sektorowych AS-1 oraz jednej anteny radioliniowej ML-S, montażu traktu feederowego łączącego anteny z urządzeniami teletechnicznymi oraz montażu szaf teletechnicznych.

W skład planowanego przedsięwzięcia po rozbudowie wejdą:

1.       Urządzenia telekomunikacyjne zamocowane na elewacji budynku u podstawy komina na wys. 1,5 m n.p.m.

2.       2 anteny sektorowe i 1 antena radioliniowa usadowione na  konstrukcjach wsporczych.

3.       Drabiny kablowe łączące anteny z urządzeniami.

4.       Wewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca urządzenia składać się będzie:

-          z 2 anten sektorowych umieszczonych na wspornikach na wys. 18,0 m n.p.t. ( spód anten) w    azymutach 900 i 2500 , pracujące w paśmie częstotliwości 900 MHz.

-          z 1 anteny radioliniowej ML-1 umieszczonej na wys. 16,5 m n.p.t. ( środek anteny) , pracującej w paśmie 7 – 38 GHz w azymucie 41 + 300 .

Stacja zasilana będzie prądem elektrycznym o napięciu 230/400 V 50 Hz o mocy 15,0 kW.

Wszystkie elementy metalowe stacji są uziemione i połączone z instalacją odgromową. Instalacja zostanie wybudowana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Nie będzie wymagała utworzenia zaplecza na czas rozbudowy, które mogłoby spowodować zanieczyszczenie środowiska. Bieżące remonty stacji jak również jej ewentualna likwidacja nie wprowadzi do środowiska żadnych zanieczyszczeń

Urządzenia stacji nie będą wytwarzać pyłów ani gazów, wykorzystywać wody, odprowadzać ścieków, zanieczyszczać gleby, wytwarzać odpadów stałych ani powodować hałasu. Urządzenia zasilające i nadawczo-odbiorcze stacji oraz kable feederowe nie będą źródłem pól elektromagnetycznych.

W sąsiedztwie projektowanej stacji bazowej oraz w bezpośrednim zasięgu  oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występuje obszar NATURA 2000.