Nowe, dnia 24 września 2007 roku

 

Znak: IKS/7624/03./2/07

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art.46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku  Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 24 września 2007 roku na wniosek      Pani Wioletta Cieszyńska z firmy JPP Projekt, ul. Świecka 17, 81-003 Gdynia działającej z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej  Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn:

 

Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej nr 35144 zlokalizowanej na kominie w miejscowości Morgi 35 na działce nr 122/2, gm Nowe n/Wisłą”

 

 

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 11 i 12) Urzędu Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 w terminie do 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Nowego

                                                                                                                  Stanisław Butyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

       BIP Urzędu Gminy w Nowem

       Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

       a/a