Nowe, dnia 13 lipca 2007 roku

Znak: IKS/7624/03/07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających


            Zgodnie z  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98  poz. 1071 z poźn. zm.) oraz w związku z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 (Dz. U. z 2006r.  Nr 129  poz. 902 z późn.  zm.),  Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 13.07.2007 roku  na wniosek JPP PROJEKT, ul Świecka 17, 81-003 Gdynia działającej na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej nr 35144 zlokalizowanej na kominie w miejscowości Morgi 53, Dz. Nr 122/2, gm Nowe n/Wisłą”,

 

           Inwestor do wniosku dołączył raport oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r.  Nr 129  poz. 902 z późn. zm) oraz  § 2 ust. 1 pkt 7 -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w Bydgoszczy
- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem  Sanitarnym w Bydgoszczy


 Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy w Nowem w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( I piętro pokój nr 11 i 12 ), w dni robocze  w godzinach 8.00 - 15:00 w terminie 21 od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy w Nowem                                                               Burmistrz Nowego

2.wg rozdzielnika
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem                                    / Stanisław Butyński /

4. JPP PROJEKT - Gdynia
5. a/a