Nowe, dnia 5 lipca 2007 roku

Znak: IKS/7624/02.3/07

   OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 05.07.2007 r. na wniosek Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa sieci wodociągowych we wsi Morgi, Kończyce, Gajewo, Zdrojewo, Mały Komórsk, Pastwiska-Piaski gmina Nowe”


 Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, w Referacie Inwestycji,  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 11), w godzinach: 8.00 – 15.00, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

 W tym samym terminie można zgłaszać uwagi do przedmiotowego przedsięwzięcia osobiście lub pisemnie na adres:      

Urząd Gminy,   Plac Św. Rocha 5,   86-170 Nowe

 

 

                                                                                                    Burmistrz Nowego

                                                                                                  inż. Stanisław Butyński
 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

- BIP Urzędu Gminy w Nowem

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

- A/a