Nowe, dnia 14 czerwca 2007 roku

Znak: IKS/7624/02/07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających


            Zgodnie z 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 32 , art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2007 roku na wniosek
Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa sieci wodociągowych we wsi Morgi, Kończyce, Gajewo, Zdrojewo, Mały Komórsk, Pastwiska-Piaski gmina Nowe”

 

           Zgodnie z art. 48 ust. 2  pkt 1, 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostą Powiatowym w Świeciu
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu                                                                                                                                                           

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy w Nowem w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( I piętro pokój nr 11 i 12 ), w dni robocze  w godzinach 8.00 - 15:00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy w Nowem                                                               
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem                                
3. a/a