<>Nowe, 14 maja 2007 roku

 

Znak: IKS/7624/01/07

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających

 

Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 32 , art. 53 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 14 maja 2007 roku na wniosek Marcina Mielczarek - Firma Handlowa „NICO” ul. Konarskiego 26, 86-300 Grudziądz,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą:

 

„ Wydobywanie kopaliny ze złoża  kruszywa naturalnego „TWARDA GÓRA I” na  działkach ewidencyjnych nr 120 i 121 w miejscowości Twarda Góra g. Nowe, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie”

    

    Zgodnie z art. 48 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostą Powiatowym w Świeciu,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu,

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy w Nowem w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska ( I piętro pokój nr 11 i 12 ), w dni robocze  w godzinach 800 - 1500

w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia i doręczenia  niniejszego obwieszczenia.

 

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy w Nowem                                                               
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem                                

3. Marcin Miekczarek – FH Nico - Grudziądz

4. wg rozdzielnika
5. a/a