Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna

 

86 - 170 Nowe, ul. 3 maja 5,  tel. O523327218

działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem powstała w 1872 roku. Terenem jej działania jest gmina Nowe i miejscowości położone w powiecie świeckim, oraz w rejonie pomocy wzajemnej. Stowarzyszenie OSP Nowe jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.  Jednostka posiada sztandar.

Cele i zadania OSP

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej w swoim terenie.

 

Cele i zadania OSP realizuje przez

 

 • organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
 • organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
 • prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 • organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 • organizowanie pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu.