<>

 

                                                                                                                                                                                                              Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Styczeń/Luty

1.Sprawy bieżące.

 

Marzec/Kwiecień

 

1. Kontrola dotycząca zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zakup autokaru na potrzeby dowozów dzieci z terenów PPGR do szkół prowadzonych przez Gminę Nowe".

2. Kontrola dotycząca realizacji uchwały Nr LXI/386/23 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego "Puchatek" w Nowem oraz nadania statutu.

3. Sprawy bieżące.

 

Maj/ Czerwiec

 

1. Analiza wykonania budżetu za 2023 rok.

2. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu.

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium:

              - przeprowadzenie kontroli z:

          a) realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planu;

          b) wykonania wydatków i nakładów inwestycyjnych;

          c) stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;

          d) wykorzystania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych i powierzonych.

4. Sprawy bieżące.

 

Sierpień / Wrzesień

 

1. Kontrola dotycząca prowadzonych inwestycji w zakresie budowy i remontów dróg w roku 2024.

2. Sprawy bieżące.

 

Październik / Listopad

 

1. Kontrola programowa dotycząca sprzedaży mienia gminnego w 2024 roku.  

2. Kontrola wykorzystania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2024.

3. Sprawy bieżące.

Grudzień

 

1. Podsumowanie pracy Komisji, opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2024 rok.

2. Wypracowanie i zatwierdzenie planu pracy na 2025 rok.

3. Sprawy bieżące.