ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO Z TYTUŁU KUPNA  GRUNTÓW ROLNYCH LUB TRWAŁEGO ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW

PODSTAWA PRAWNA

1.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zmianami).

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613i).   

3.      Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek skierowany do Burmistrza Nowego o zastosowanie zwolnienia  oraz załączniki tj.

1) dokument potwierdzający nabycie gruntów ( akt notarialny, umowa dzierżawy)

2) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (tylko podatnicy będący rolnikami).

3) oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Urząd Gminy w Nowem  - biuro obsługi interesanta lub pokój nr 31, Tel. 52 33 37 220, 52 33 37 240

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Wydanie decyzji administracyjnej , bez zbędnej zwłoki , jednak nie później  niż w ciągu miesiąca , a w sprawach szczególnie skomplikowanych , nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

          

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

OPŁATY

 

Brak opłat.

 

INNE INFORMACJE

 

Zwolnienie z podatku rolnego dotyczy  gruntów  przeznaczonych na utworzenie  nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego  do powierzchni nieprzekraczającej