PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


   Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓWSekretariat Urzędu Gminy  lub pokój nr 31 , Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe , tel .052-3337-220

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIAWydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 . poz. 1452 ze zm.)
2 .Uchwała Nr LII/326/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości

    stawek podatku od nieruchomości. (Dz.U. woj. kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 6654).

3. Obwieszczenie Ministra Finansów  z dnia 28.07.2022 r. ( Monitor Polski z 2022 r. poz. 731 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r.

   

 

TRYB ODWOŁAWCZYOd decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy  , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.


INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
W przypadku osób prawnych w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca , z wyjatkiem miesiąca stycznia , w którym płatność upływa ostatniego dnia .

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne mogą dokonywać :

- za pośrednictwem inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych wsi z terenu Gminy Nowe

- w kasie Urzędu Gminy Nowe: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00/13:30, wtorek w godz. 8:00/15:00, piątek  w godz. 8:00/12:30 

- na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne  mogą dokonywać :

- w kasie Urzędu Gminy Nowe: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00/13:30, wtorek w godz. 8:00/15:00, piątek w godz. od 8:00/12:30  

- na rachunek bankowy : BS Nowe 17817300052001000003030002


Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej

 

Wzory formularzy poniżej.