PODATEK  LEŚNY

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Informacja o lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania
Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego  W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Sekretariat Urzędu Gminy  lub pokój nr 31 , Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe , tel . 0523337220


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r.  o podatku leśnym.  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.)

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej
    ceny  sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
    kwartały  2022 r. (M.P. z 2022 poz. 996).


 

TRYB ODWOŁAWCZY

          
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku , gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:

- w przypadku osób fizycznych do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada,
- w przypadku osób prawnych do 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny od

 

               dla lasów - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna - 71,0996 zł

                  ( tj. 0,220 m 3 x 323,18 zł =    71,0996 zł).

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosiła 323,18 zł za 1 m3.

Wpłaty z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne mogą dokonywać :

         - za pośrednictwem inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych wsi z terenu Gminy Nowe

        - w kasie Urzędu Gminy Nowe: poniedziałek, środa, czwartek  w godz. od 8:00/13:30, wtorek w godz. 8:00/15:00, piątek w godz. 8:00/12:30 

        - na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty z tytułu podatku leśnego osoby prawne  mogą dokonywać :

       - w kasie Urzędu Gminy Nowe: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00/13:30, wtorek w godz. od 8:00/15:00, piątek w godz. 8:00/12:30 

       - na rachunek bankowy : BS Nowe 17817300052001000003030002


Wzory formularzy podatkowych poniżej