Nowe, dnia 20 listopada 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.15.2019.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe oraz utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK”.

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej                   pod numerem 2020/S 207-504253 z dnia 23/10/2020r.

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ) w zakresie zmiany Rozdziału V SIWZ, Rozdziału VI SIWZ, Rozdziału XI SIWZ, załącznika 2 do SIWZ oraz załącznika nr 6 do SIWZ – wykaz cen – odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK

 

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach: 

1. Rozdział V ust. 1 pkt.2 lit.a) SIWZ

1.     Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

Dla zadania nr 2 - Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK

a)   Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum               100 0000,00zł (sto tysięcy złotych).

 

2.     Treść SIWZ po zmianie:

Dla zadania nr 2 - Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK

b)   Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum               100 000,00zł (sto tysięcy złotych).

 

 

 

 

2. Rozdział VI ust.8 pkt.3 SIWZ

2.1  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

8.  Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych                    w art. 22a ustawy Pzp:

1)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu,                    w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowadniać Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z treścią Załącznika nr 11 do SIWZ.

3)  Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 i 3.

 

2.2  Treść SIWZ po zmianie:

 

8.  Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych                    w art. 22a ustawy Pzp:

         1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w   postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2)    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowadniać Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z treścią Załącznika nr 11 do SIWZ.

3)    Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

 

3      Rozdział XI SIWZ

3.1  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmiana:

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 27 listopada 2020r.. do godziny 09:00. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

2.   Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

3.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4.   Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. Urząd Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe pok. nr 30 (sala sesyjna) w dniu 27 listopada 2020r. o godzinie 10:30.

5.   Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

6.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen oraz innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.

7.   Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej (www.bip.gminanowe.pl) informacje dotyczące:

1)   Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)   Firm (nazw) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)   Cen zawartych w ofertach oraz innych kryteriów.    

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.2 Treść SIWZ po zmianie:

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.      Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 04 grudnia 2020r.. do godziny 09:00. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

2.   Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

3.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4.   Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. Urząd Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe pok. nr 30 (sala sesyjna) w dniu 04 grudnia 2020r. o godzinie 10:30.

5.   Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

6.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen oraz innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.

7.   Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej (www.bip.gminanowe.pl) informacje dotyczące:

4)   Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

5)   Firm (nazw) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

6)   Cen zawartych w ofertach oraz innych kryteriów.   

 

 

4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 6 do SWIZ.       

 

 

Burmistrz Nowego

                                                                                                Czesław Woliński