Nowe, dnia 13 sierpnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.11.2020.MP                    

        

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  07.08.2020r. dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304 – etap I”

 

 

Na podstawie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r.  poz.1986) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.2 Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytanie nr 1): Zatwierdzenie projektu budowlanego (decyzja nr 405/2020) obejmuje drogę dojazdową do gruntów rolnych z budową kanału technologicznego oraz przebudową kolidującej sieci telekomunikacyjnej z planowaną lokalizacją na działkach nr 304, 333 w obrębie ewidencyjnym Kozielec. Przedmiar oraz dokumentacja SIWZ obejmuje tylko budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Prosimy o wyjaśnienie. Jeżeli należy przebudować kanał to prosimy o załączenie dokumentacji oraz uzgodnienia.

Ad.1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym Kozielec ETAP I (wersja poprawiona) stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający wyjaśni, że w ETAPIE I robót należy wykonać budowę drogi w km 0+000 do km 0+450 oraz przebudowę linii telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. o długości 351m.

Pytanie nr 2): W projekcie budowlano-wykonawczym w części opisowej w punkcie 5.2. "Urządzenia towarzyszące" jest napisane, że uzgodnienia branżowe załączono do projektu. Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci: telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej.

Ad. 2) Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej aktualne uzgodnienia.

Pytanie nr 3): W SST D-01.01.01a jest napisane że w skład robót wchodzą:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów,

- wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót,

- przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

- wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości,

- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonać powyższe pozycje.

 

Ad. 3) Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać prace geodezyjne niezbędne do wyznaczenia nowoprojektowanego odcinka drogi oraz inwentaryzację powykonawczą.

Pytanie nr 4): Prosimy o potwierdzenie, że SST D-05.03.13a dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) oraz D-04.02.01 dot. warstw odsączających i odcinających zostały błędnie załączone. Brakuje takich pozycji w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie czy należy ułożyć warstwę ścieralną AC11S czy SMA.

Ad. 4) Zamawiający wyjaśnia, że należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S. 

Pytanie nr 5): Czy na warstwę podbudowy można zastosować gruz betonowy?

Ad. 5) Zamawiający nie wyraża zgody, na warstwę podbudowy należy zastosować KŁSM pochodzenia naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Pytanie nr 6):Prosimy o załączenie niwelety drogi oraz tabeli robót ziemnych.

Ad. 6) Zamawiający nie posiada niwelety drogi oraz tabeli robót ziemnych. Załączona dokumentacja w ocenie Zamawiającego jest wystarczająca do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński