Nowe, dnia 11 sierpnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.11.2020.MC                    

        

                                                              Wg rozdzielnika

 

Na podstawie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. , poz.1986) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.2 Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  06.08.2020r. dla zadania:

 „ Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00-koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899-koniec zabudowań”

 

Pytanie nr 1) „W celu pełnego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót przewidzianych w kontrakcie”

 

Ad.1) Zamawiający załącza SST.

 

Pytanie nr 2) „Zgodnie z przedmiarem robót gdzie wskazano założenia projektowe określono obciążenie drogi gminnej KR3. Jest to obciążenie ruchem ciężkim. Zwracamy uwagę, że konstrukcja zawierająca dwie warstwy z betonu asfaltowego odpowiada obciążeniu ruchem lekkim KR1-2. Prosimy o informację dla jakiego obciążenia ruchem należy założyć produkcję mieszanek AC8S i AC16W?”

 

Ad.2) Zamawiający załącza SST i jednocześnie informuje, iż kategorię ruchu określono jako KR 2.

 

Pytanie nr 3) „Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać warstwę gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym. Z uwagi na brak SST prosimy o określenie rodzaju/klasy wytrzymałości dla gruntu ulepszonego spoiwem lub wymaganej nośności jaka ma być osiągnięta po wykonaniu ulepszenia.”

 

Ad. 3) Zamawiający załącza SST

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  Według Rozdzielnika

2.  www.bip.gminanowe.pl

3.  a/a