Nowe, dnia 11 sierpnia 2020r.

Nasz znak: IKS.271.11.2020.MC                    

        

                                                              Wg rozdzielnika

 

Na podstawie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. , poz.1986) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.2 Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  07.08.2020r. dla zadania:

 „ Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00-koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899-koniec zabudowań”

 

Pytanie nr 1) „Prosimy o załączenie SST, opisu technicznego, aktualnych uzgodnień, przekrojów konstrukcyjnych oraz projektu SOR”

 

Ad.1) Zamawiający załącza niezbędne dokumenty w tym m.in. SST oraz SOR.

 

Pytanie nr 2) „W SIWZ w rozdziale III w punkcie 3 jest napisane, że zakres rzeczowy budowy drogi gminnej obejmować będzie zakup i montaż znaków drogowych A-30 Inne niebezpieczeństwa z tabliczką „Zmiana Nawierzchni”. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne poprawienie przedmiaru.”

 

Ad.2) Zamawiający informuje, iż w cenie ofertowej zgodnie z projektem SOR należy uwzględnić zakup i montaż znaków drogowych A-30 Inne niebezpieczeństwa z tabliczką „Zmiana nawierzchni”. Zamawiający nie dokonuje zmiany przedmiaru robót, ponieważ stanowi on tylko dokument pomocniczy.

 

Pytanie nr 3) „W SIWZ w rozdziale IV w punkcie 1 jest napisane, że przedmiot zamówienia należy zrealizować najpóźniej w terminie do dnia 20.10.2020r. W umowie w §4 w punkcie 1 podpunkt 2 jest napisane, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy w terminie do 31.10.2020r. Prosimy o wyjaśnienie oraz podanie prawidłowej daty zakończenia przedmiotu zamówienia.”

 

Ad.3) Zamawiający informuje, iż wykonanie przedmiotu zamówienia należy zakończyć do dnia 31.10.2020r. Dokonano stosownej korekty dokomentacji.  

 

Pytanie nr 4) „Na planie sytuacyjnym projekt zagospodarowania terenu-przebudowa sieci telefonicznej rys. 1a, 1b, 1c, 1d jest zaznaczony kabel telekomunikacyjny do przełożenia. W przedmiarze w pozycji 6.3 należy zabezpieczyć rurami sieć energetyczną oraz teletechniczną. Prosimy o wyjaśnienie czy kable mają być przełożone czy osłonięte rurami oraz ewentualne poprawienie przedmiaru, załączenie dokumentacji oraz uzgodnień sieci energetycznej i teletechnicznej.”

 

Ad. 4) Zamawiający informuje, iż kable telekomunikacyjne należy przełożyć, a kable energetyczne osłonić. Zamawiający załącza niezbędne dokumenty wydane przez Orange oraz Enea Operator Sp. z o.o. Zamawiający nie dokonuje zmiany przedmiaru robót, ponieważ stanowi on tylko dokument pomocniczy.

 

Pytanie nr 5) „Po przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca stwierdza, że w pasie drogi występują drzewa do wycinki. Prosimy o wyjaśnienie, ewentualne poprawienie przedmiaru oraz załączenie pozwolenia na wycinkę..”

 

Ad. 5) Zamawiający informuje, iż ewentualne wycinki drzew (kolidujących z inwestycją) będą po stronie Zamawiającego.

 

Pytanie nr 6) „Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych”

 

Ad. 6) Zamawiający informuje, iż roboty ziemne należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 

Pytanie nr 7) „W związku z brakiem SST dot. robót pomiarowych prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko roboty pomiarowe-trasa dróg w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą(nie należy odtwarzać granic pasa drogowego oraz stabilizować punktów w sposób trwały”

 

Ad. 7) Zamawiający załącza SST.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

Otrzymują:

1.  Według Rozdzielnika

2.  www.bip.gminanowe.pl

3.  a/a