Nowe, dnia 11 sierpnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.11.2020.MC                    

        

                                                              Wg rozdzielnika

 

Na podstawie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz.1986) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.2 Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  07.08.2020r. dla zadania:

 „ Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00-koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899-koniec zabudowań”

 

Pytanie nr 1) „Prosimy o załączenie uzgodnień oraz warunków wydanych przez orange”

 

Ad.1) Zamawiający załącza niezbędne dokumenty wydane przez Orange.

 

Pytanie nr 2) „Czy w ramach zadania będą do usunięcia kolizje z siecią energetyczną”

 

Ad.2) Zamawiający załącza niezbędne dokumenty wydane przez Enea Operator Sp. z o.o.

 

 

 

Burmistrz Nowego
Czesław Woliński