Nowe, dnia 11 sierpnia 2020r.

Nasz znak: IKS.271.11.2020.MC                    

        

                                                              Wg rozdzielnika

 

Na podstawie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. , poz.1986) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.2 Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  07.08.2020r. dla zadania:

 „ Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00-koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899-koniec zabudowań”

 

Pytanie nr 1) „Prosimy o określenie czy w ramach zadania należy dokonać wycinki drzew i krzewów”

 

Ad.1) Zamawiający informuje, iż ewentualne wycinki drzew i krzewów (kolidujących z inwestycją) będą po stronie Zamawiającego.

 

Pytanie nr 2) „Prosimy o określenie czy obecny wyjeżdżony przebieg drogi pokrywa się z zaprojektowanym przebiegiem drogi w planie”

 

Ad.2) Projektant oświadcza, iż wyjeżdżony przebieg drogi pokrywa się z zaprojektowanym przebiegiem drogi w planie.

 

Pytanie nr 3) „Prosimy o określenie czy zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego”

 

Ad.3) Projektant oświadcza, iż zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego.

 

Pytanie nr 4) „Prosimy o określenie czy ramach zadania wymagane będzie profilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą, jeżeli tak to prosimy o weryfikację przedmiarów”

 

Ad. 4) Zamawiający informuje, iż profilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą nie będzie wymagane.

 

Pytanie nr 5) „Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym szerokość stabilizacji pokrywa się z podbudową z kruszywa łamanego w związku z powyższym powierzchnia kruszywa powinna być równa powierzchni stabilizacji czyli 14644 m2. Prosimy o weryfikację przedmiaru.”

 

Ad. 5) Zamawiający informuje, iż należy przyjąć powierzchnię podbudowy równą powierzchni stabilizacji. Zamawiający nie dokonuje zmiany przedmiaru robót, ponieważ stanowi on tylko dokument pomocniczy.

 

Burmistrz Nowego
Czesław Woliński

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Według Rozdzielnika
  2. www.bip.gminanowe.pl
  3. a/a