Nowe, dnia  11 sierpnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.11.2020.MP

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00- koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899- koniec zabudowań”.

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568602 -N-2020 z dnia 31-07-2020r.

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ) w zakresie zmiany Rozdziału IV ust.1 SIWZ, Rozdziału X ust. 13 SIWZ, Rozdziału XI ust.1 i ust.4 SIWZ oraz dodaje projekt budowlany, dodaje SST, dodaje uzgodnienie z Orange Polska, dodaje uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z o.o., dodaje SOR.

 

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach: 

1. Rozdział IV ust. 1 SIWZ

1.1  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

1.   Przedmiot zamówienia należy zrealizować najpóźniej w terminie do dnia 20 października 2020r.

 

1.2  Treść SIWZ po zmianie:

1.   Przedmiot zamówienia należy zrealizować najpóźniej w terminie do dnia 31 października 2020r.

 

2. Rozdział X ust.13 SIWZ

2.1  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

OFERTA w postępowaniu pn.:

 „Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00- koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899- koniec zabudowań”

Znak postępowania IKS.271.11.2020.MC

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14 sierpnia 2020r. godz. 10:00

2.2 Treść SIWZ po zmianie:

1.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

OFERTA w postępowaniu pn.:

 „Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00- koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899- koniec zabudowań”

Znak postępowania IKS.271.11.2020.MC

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19 sierpnia 2020r. godz. 10:00

3. Rozdziału XI ust.1 SIWZ

3.1 Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, Biuro Obsługi Klienta, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020r. do godziny: 09:30 w kopercie oznakowanej w sposób opisany w rozdziale X niniejszej SIWZ. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

 

3.2 Treść SIWZ po zmianie:

2.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, Biuro Obsługi Klienta, w terminie do dnia 19 sierpnia 2020r. do godziny: 09:30 w kopercie oznakowanej w sposób opisany w rozdziale X niniejszej SIWZ. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

 

4. Rozdziału XI ust..4 SIWZ

4.1  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

4.Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe w pokoju nr 30 dnia 14 sierpnia 2020 roku, godz. 10:00, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o zgłoszenie się do Biura Obsługi Klienta przed terminem otwarcia ofert.

 

4.2 Treść SIWZ po zmianie:

4.Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe w pokoju nr 30 dnia 19 sierpnia 2020 roku, godz. 10:00, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o zgłoszenie się do Biura Obsługi Klienta przed terminem otwarcia ofert.

 

     

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński