BURMISTRZ NOWEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY ul. GDAŃSKIEJ 8 W NOWEM, ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM POZYTYWNYM

 

1. Data i miejsce przetargu.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 w Nowem w sali nr 17

 

2. Oznaczenie nieruchomości.

·          lokal użytkowy o pow. 64,44m2 w budynku przy ul. Gdańskiej 8 w Nowem;

·          budynek zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 655 o pow. 0,0255ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe;

·          dla nieruchomości zabudowanej prowadzona jest księga wieczysta nr BY1S/00039033/5;

·          lokal niewyodrębniony, nie posiada własnej księgi wieczystej;

·          właścicielem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Gdańskiej 15 jest Gmina Nowe, a administratorem Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.

 

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu.

·      liczba osób dopuszczonych: 2

·      liczba osób niedopuszczonych: 0

 

4. Wywoławcza stawka czynszu i informacje o ofertach.

·      wywoławcza stawka czynszu miesięcznego w czasie przetargu wynosiła: 8,00zł/m2 (słownie: osiem złotych 00/100gr),

·      najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu: 15,50zł/m2 (słownie: piętnaście złotych 50/100gr).

 

5. Wynik przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Najemca lokalu: Pan Adam Ziółkowski.

 

Nowe, dnia 7 sierpnia 2020 r.

IKS.6845.8.2020.AG