Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Ochrona środowiska » Azbest 2018

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Nowem wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

            Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2018 roku 70% kosztów zadania pokrywa WFOŚiGW,  a pozostałe 30% stanowi udział własny wnioskodawcy.

            Dofinansowanie udzielone zostanie w maksymalnej kwocie do 800 zł do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

UWAGA! W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy     800 zł, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca.

Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 30.11.2018 r.

            Wnioski i załączniki znajdują się  do pobrania w pok. nr 11 ( I pietro )– Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Nowem oraz na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Ochrona Środowiska - Azbest 2018. Do wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (oryginał) lub pozwolenie na budowę (oryginał) w zależności od zakresu prowadzonych prac. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów, po skserowaniu i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone wnioskodawcy. Kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. nr 26 – Sekretariat UG Nowe lub wymienionym wcześniej pok. nr 11 w nieprzekraczalnym terminie  do 22 marca 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 11 pod numerem telefonu 052 33 37 250.

 

Załączone dokumenty
  OCENA (59kB)        
  Oświadczenie (24kB)        
  Wniosek Azbest 2018 (35kB)        
Redaktor: Marek Tomczak Źródło: Leszek Cejrowski
Utworzony: 2018-02-21 12:42:52 Ostatnia zmiana: 2018-02-21 12:46:55