Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Rozstrzygnięte » 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty " Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi"

   Nowe,06.02.2018r.

  

 

Nasz znak: IKS.271.17.2017.MP                                                             Otrzymują według rozdzielnika

 

                                                                                                                                                                                        

                                          INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTANIEJSZEJ

                                                                w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych   

     oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2  Prawa zamówień publicznych -  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została  oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

 „MEL – KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na co zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp złożono wymagane dokumenty i oświadczenia.

Oferta została sporządzona właściwie i nie podlega odrzuceniu. Oferta otrzymała maksymalną punktacje w kryterium cena –
60,00 pkt. i kryterium okres gwarancji – 40 pkt. Cena ofertowa odpowiada możliwościom finansowym zamawiającego. 

 

Poniżej znajdują się nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.

       

 

L.p

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

KRYTERIA OCENY    OFERT

Punktacja przyznana w kryterium cena

Punktacja przyznana w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

Cena oferty

[ zł brutto]

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- handlowe „ MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26 86-300 Grudziądz

 

 

 

742 599,97

 

 

 

72 miesiące

 

 

 

60 pkt.

 

 

 

40 pkt.

 

 

 

100 pkt.

2.

Mirosław Szałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hydrogeowiert Grudziądz Mirosław Szałkowski ul. Grudziądzka 2 87-330 Jabłonowo Pomorskie

706 991, 43

72 miesiące

Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt.4 w zw. z art. 90 ust.3

3.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „ EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47 89-600 Chojnice

1 660 081,80

72 miesiące

27 pkt.

40 pkt.

67 pkt.

4.

Mirosław Rożek prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą: Mirosław Rożek Przedsiębiorstwoi
Usługowe „ HYDRO – EKO” ul. G. Zapolskiej 18 89-600 Chojnice

1 204 731,09

72 miesiące

37 pkt.

40 pkt.

77 pkt.

                                                                                                           Burmistrz Nowego                                                                                                                                                                     

                                                                                                            Czesław Woliński

Redaktor: Magdalena Cichowicz Źródło: Czesław Woliński
Utworzony: 2018-02-06 13:09:00 Ostatnia zmiana: 2018-02-06 13:49:15