Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Gmina » Przetargi » Zapytania ofertowe z art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych

 

Nowe, dnia 31 stycznia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.9.2018.RG(PP)

 

 

                                                               Wg rozdzielnika

 

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 € pn.: Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją-

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8). W związku z tym, że inwestycja współfinansowana jest ze środków PROW na lata  2014 – 2020 procedura wyboru wykonawcy  przeprowadzona jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

 

I.             Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Roman Gużyński,

tel. 052 33 37 232.   

II.   Przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją-Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”.

KOD CPV – 71520000-9 – Usługi nadzoru inwestorskiego

 

2. Szczegółowo zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do zapytania - Wzór umowy.

3. Wykonawca w celu sporządzenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją przetargową do zamówienia na roboty pn.:

      Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i   

        Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”.

              O publikowaną na stronie www.bip.gminanowe.pl w zakładce Zapytania ofertowe z art. 4   

            pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

 

III.         Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

1.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować minimum:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej,

 Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty oświadczenie, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował wymienioną osobą – Załącznik Nr 2.

2.      Wykonawca ubiegający się o udzieleni zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem minimum 3 usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą branże: sanitarną o łącznej wartości robót dla wszystkich 3 inwestycji nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz  usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi  zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Proponuje się aby wykaz  sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 3.

3.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV. Sposób złożenia oferty

1.Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.    Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)    zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.    Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

IV.          Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 14:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2      Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót  prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”.

 

Nie otwierać przed 12 lutego 2018 r., godz. 14:00

3.     Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4.     Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 4 do zapytania – Wzór oferty.

 

V.         Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

3.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

VI.          Umowa i termin realizacji zamówienia

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2.     Termin realizacji zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego trwać będzie przez okres realizacji inwestycji. Planuje się termin realizacji inwestycji do 31.05.2018 r. Jednocześnie zamawiający informuje, że istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacja zamówienia w  sytuacji wyrażenia przez IZ RPO WKP 2014 – 2020 zgodny, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy
o dofinansowanie,
na zamianę terminu kwalifikowalności wydatków. Ostateczny termin realizacji zamówienia zależeć będzie od ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków, jednak nie będzie dłuższy niż do 31.08.2018 r.

 

 

 

Otrzymują:

1.     wg rozdzielnika,

2.     strona internetowa zamawiającego,

3.     a/a.

 

Załączniki:

1.     Wzór umowy.

2.     Oświadczenie o osobach.

3.     Wykaz usług.

4.     Formularz ofertowy.

 

Załączone dokumenty
  00 SIWZ (857.2kB)        
  01 Załącznik nr 1 do SIWZ (83kB)        
  03 Załącznik nr 2 do SIWZ (49kB)        
  04 Załącznik nr 3 do SIWZ (60.5kB)        
  05 Załącznik nr 4 do SIWZ (57.5kB)        
  06 Załącznik nr 5 do SIWZ (55kB)        
  07 Załącznik nr 6 do SIWZ (56.5kB)        
  08 Załącznik nr 7 do SIWZ (57.5kB)        
  09 Załącznik nr 8 do SIWZ (221.5kB)        
  10 Projekt budowlany (2) (47.2MB)        
  11 STWiORB (7.5MB)        
  12 Przedmiar sieć wodociągowa (1.1MB)        
  13 Przedmiar przyłącza (587.4kB)        
  14 Przedmiar przydomowe oczyszczalnie ścieków (995.6kB)        
  15 Mapa przydomowa oczyszczalnia ścieków nr 1 (2MB)        
  16 Mapa przydomowa oczyszczalnia ścieków nr 2 (3.5MB)        
  formularz wodociąg Bqhp6oIn (1.2MB)        
  oświadczenie wodociąghPvJBEnV (1.2MB)        
  umowa nadzór wodociąg lm0VkNLj (1.2MB)        
  załącznik zapytanie nadzór , wodociąg (1.2MB)        
Redaktor: Marek Tomczak Źródło: Roman Gużyński
Utworzony: 2018-02-02 09:06:19 Ostatnia zmiana: 2018-02-02 09:38:05