Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Praca » Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na wyłonienie Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r, poz. 1638 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012, poz. 182 z późn. zm.) Gmina Nowe ogłasza konkurs na wyłonienie Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem.

 

Nazwa i adres podmiotu leczniczego

Gminna Przychodnia w Nowem, ul. Komierowskiego 39 86-170 Nowe telefon: 52 33 27 153

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze, na podstawie pisemnego wniosku.

 

Wymagane kwalifikacje kandydata

Kandydat na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem  powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) posiadać wyższe wykształcenie (preferowane medyczne);

2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe
    na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) nie może być karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem;

2. Przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje (cv);

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym postępowaniem;

4. Dyplom ukończenia wyższej uczelni ewentualnie ukończenia studiów podyplomowych na kierunku
    zarządzanie;

5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (uwaga zaświadczenie nie może starsze  niż miesiąc przed
    dniem zgłoszenia do konkursu);

6. Dokumenty potwierdzające pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające co
    najmniej trzyletni staż pracy;

7. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia

    prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska
    kierowniczego;

8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji związanych
    z dysponowaniem środkami publicznymi;

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu;

10. Koncepcje pełnienia funkcji kierownika;

11.Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek  i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Kopie składanych dokumentów wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie to może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe (pok. Nr   26) w dniach: poniedziałek, środa czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00  najpóźniej do dnia       5 lutego 2018 roku do godziny 15:00 W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu Gminy. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego a także adnotację "Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem.

 

Przewidywane miejsce  oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

Kandydatury rozpatrywane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe .  Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur ustalono na dzień: 9  lutego 2018 roku na godzinę 14:30.

W toku postępowania zostanie oceniona między innymi koncepcja sprawowania funkcji objętej konkursem
a nadto znajomość regulacji prawnych, których znajomość jest niezbędna na zajmowanym stanowisku,
tj. w szczególności:

1) przepisów o działalności leczniczej;

2) przepisów o finansach publicznych;

3) przepisów o prawach pacjenta;

4) przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych;

5) przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

                                                                                       

      Nowe, dnia 23 stycznia 2018 roku                                                                          Burmistrz Nowego

                                                                                                                                      Czesław Woliński

   

 

 

 

Redaktor: G. Matusiak Źródło: Burmistrz Cz. Woliński
Utworzony: 2018-01-23 15:55:45 Ostatnia zmiana: 2018-01-23 16:07:21