Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Gmina » Uwaga ptasia grypa !

 

UWAGA HODOWCY DROBIU

 

 

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:

1) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp

    mają dzikie ptaki,

2) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich

    ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

Drób może być trzymany na wolności w gospodarstwie rolnym, od 6 kwietnia 2017 r. jednak należy pamiętać, że nakazuje się zachować następujące zasady bioasekuracji:

 

1) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

2) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób  lub

    inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach  mieszkalnych,

3) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których

    dostęp mają dzikie ptaki,

4) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi

    ptakami oraz ich odchodami,

5) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczając

    paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

6) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
     w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych
     budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie

     bezwybiegowym,

7) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

    odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku

     – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

8) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej,
     w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

9) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

10) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na
      ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

11) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej
       w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

       Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący
       usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów

       klinicznych:

         1) zwiększonej śmiertelności;

         2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

         3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność

             ruchów;

         4) duszności;

         5) sinicy i wybroczyn;

         6) biegunki;

         7) nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

 

 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Nowe 6 kwietnia 2017 r.

Redaktor: G. Matusiak Źródło: Burmistrz. Cz. Woliński
Utworzony: 2017-01-16 08:33:43 Ostatnia zmiana: 2017-04-20 09:02:51