UCHWAŁA Nr X/55/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

            Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.[1]) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591z poźn. zm.[2] ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe.

§ 2.1. Zasady określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe. 

2. Uchwałę stosuje się także do nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły i placówki, o których mowa w ust. 1.

3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, placówkę lub zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć także nauczyciela emeryta, nauczyciela rencistę.

§ 3. Corocznie w budżecie gminy przeznacza się odpowiednią wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 4.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej obejmują całkowitą lub częściową refundację:

1) zakupu leków;

2) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3) zakupu protez stawów, protez kończyn;

4) zakupu aparatów słuchowych;

5) kosztów specjalistycznych badań lekarskich;

6) kosztów przejazdów związanych z prowadzonym leczeniem;

7) kosztów leczenia sanatoryjnego nie refundowanych przez NFZ (nie częściej niż raz na 2 lata).

            3. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej przyznawane są nauczycielom w związku z:

1) przewlekłą chorobą lub długotrwałą  chorobą;

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym skutkującym koniecznością dalszego leczenia w domu lub w sanatorium;

3) leczeniem specjalistycznym;

4) leczeniem sanatoryjnym;

5) rehabilitacją związaną z przebytą chorobą zawodową lub wypadkiem.

            4. Wysokość pomocy uzależnia się od:

1) przebiegu choroby i okoliczności z nią związanych oraz sytuacji materialnej nauczyciela;

2) wysokości udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia, rehabilitacji.

            5. Wysokość pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć wysokości udokumentowanych wydatków.

            § 5.1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela pisemnego wniosku.

            2. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem.

            3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1  do uchwały.

            4. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

            5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie dotyczące choroby nauczyciela;

2) dokumenty potwierdzające wysokość kosztów związanych z leczeniem;

3) oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

4) zaświadczenie dyrektora szkoły o udzielonej pomocy z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z chorobą nauczyciela.

            §   6. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku.

            2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może być udzielona nauczycielowi dwa razy w roku.

            § 7.1. Celem racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną, Burmistrz powołuje Zespół Oceny Wniosków.

            2. Do zadań Zespołu należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej oraz propozycja wysokości świadczenia.

            3. Obsługę Zespołu zleca się Dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem.

            § 8.1. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną odbywa się dwa razy w roku po 15 czerwca, 15 listopada.

            2. Pomoc zdrowotną przyznaje oraz określa jej wysokość Burmistrz Nowego.

            §  9. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w granicach środków przyznanych na ten cel w budżecie gminy.

§  10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§  11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

             

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr X/55/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

            Przedstawiony projekt zawiera delegację dla organu prowadzącego do określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu przyznawania tej pomocy.

Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną są corocznie odpowiednio gwarantowane w budżecie gminy.

Treści zawarte w Uchwale pozwolą wydatkować środki publiczne racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi zapisami Karty Nauczyciela.

            Projekt Uchwały był przedmiotem opiniowania przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr X/55/11

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 29 czerwca 2011 r.

WNIOSEK

O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH                       W BUDŻECIE GMINY NOWE

..........................................

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

.....................................................dokładny adres, telefon

nauczyciel czynny/emeryt/rencista*

...........................................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony)

Uzasadnienie:

W załączniku przedkładam:

1)       aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela;

2)       dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów związanych z leczeniem;

3)       oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny za okres ostatnich trzech miesięcy;

4)       zaświadczenie dyrektora szkoły o udzielonej pomocy z ZFŚS.

*niepotrzebne skreślić                                                                  ..............

                                                                                                      (data i podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr X/55/11

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 29 czerwca 2011 r.

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU

Zgłaszam następujące dane:

1. Ilość członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie (podać wiek dzieci)

..................................................................................2. Ustalenia dotyczące sytuacji materialnej:

Miesięczny dochód Wnioskodawcy (średnia z 3 ostatnich miesięcy) brutto -.................

Zasiłek rodzinny                                                                                              -.............

Miesięczny dochód współmałżonka (średnia z 3 ostatnich miesięcy)brutto  -...........

Zasiłek rodzinny                                                                                              -.............

Razem średni miesięczny dochód                                                               -............

Średni dochód na osobę w rodzinie wynosi                                           -.............

Świadoma/y odpowiedzialności karnej art. 247 Kodeksu Karnego, oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszym wniosku fakty są zgodne ze stanem faktycznym, co stwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                                             ................

                                                                                                    (data i podpis wnioskodawcy)

Opinia Zespołu Oceny Wniosków.

.................................................................................................................................

Proponowana wysokość pomocy finansowej ......................

Podpisy członków Zespołu

1................                       2. .................

3. ................                        4. ..................

Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego

Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości*                  ..................

                                                                                                       (kwota)              

Odmawiam przyznania pomocy*

Nowe, dnia ..............               

                                                                               ..................

                                                                                                            (podpis)

*niepotrzebne skreślić[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2006 Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z roku 2007 Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369,                Nr 247 poz. 1821, z roku 2008 Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505. z roku 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z roku 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z roku 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z roku 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z roku 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z roku 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z roku 2009 Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z roku 2010 Nr 28 poz. 142, i poz. 146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106 poz. 675.