Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarzadzenie Nr 116/2009 Burmistrza Nowego z 10.11.2009 r. w sprawie zmian w planie dochodow i wydatków budżetu gminy Nowe na 2009 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przeniesień w planie wydatków

 

Zarządzenie Nr 116/2009

Burmistrza Gminy Nowe

z dnia 10 grudnia 2009

 

w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2009 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych  oraz przeniesień w planie wydatków .  

                 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 ) art. 165,art.184,art.188, ust.2 i art. 195, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 , z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 , poz.1217 i 1218, Nr 187 , poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 ) przedkłada się :

 

Pkt.  1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy Nowe na 2009 r. zmniejszając je o kwotę  2.007 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

 

Po zmianach plan dochodów  wynosi      22.236.848,86   

      w tym :

    - dochody własne                               8.298.430 ,-

    - dochody  majątkowe                           669.000 ,-

    - dotacje  celowe                                5.709.062,86

    - subwencje                                       7.560.356 ,-

 

Pkt. 2. Dokonać zmian w planie wydatków  budżetu gminy Nowe na 2009 r. zmniejszając je o kwotę 2.007 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

Po zmianach plan wydatków wynosi         23.760.848,86        

       w tym :

   - wydatki  bieżące                               19.454.513,86

   - wydatki majątkowe                             2.553.300 ,-

   - dotacje z budżetu                               1.753.035 ,-  

 

 

Pkt.  3 . Deficyt budżetu wynosi                1.524.000 zł

 

Pkt. 4. . Zarządzenie   wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

 

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                         Stanisław Butyński

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 116 / 2009

Burmistrza Nowego z dnia 10 grudnia  2009 r.

 

Zmiany budżetu wprowadzone  niniejszym Zarządzeniem dotyczą :

 

- zmian w planie dochodów  .

- przeniesień w planie wydatków .

 

1.  Wojewoda Kujawsko – Pomorski  decyzją z dnia 13.11.2009 Nr WFB.I.3011-69/09 dokonał korekty dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne w dz. 852 – Pomoc Społeczna w wyniku czego dotacje zostały pomniejszone o kwotę 2.007 zł .

 

2. Na wniosek OSP, SAPO oraz Pomocy  Społecznej dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów w celu prawidłowego wykonania zadań gminy .

 

 

Redaktor: G. Matusiak Źródło: Burmistrz - St. Butyński
Utworzony: 2009-12-16 14:02:27 Ostatnia zmiana: 2009-12-16 14:04:03