Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zaświadczenia podatkowe

 

Zaświadczenia podatkowe

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek od osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia

-  dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Nowem – Biuro Obsługi Interesantów lub pokój nr 31 , nr telefonu 3337220 , w godz. od 700 do 15  00

 

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest następująca opłata skarbowa  :

-  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości –     21 zł

-  o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego lub od nieruchomości   - 17 zł

-  o wielkości posiadanego gospodarstwa  rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych – 17 zł

-  o powierzchni użytków rolnych – bez opłaty skarbowej

W/w opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu  w godz. od 8 do 14  lub na rachunek bankowy : BS Nowe Nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.

     

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki , jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn zm).

 

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy , w terminie 7 dni od

od dnia doręczenia postanowienia , za pośrednictwem Burmistrza Nowego

 

Załączone dokumenty
  Wniosek o wydanie zaświadczenia (24kB)        
Redaktor: Grzegorz Matusiak Źródło: Stanisława Woźniak
Utworzony: 2006-03-30 08:44:49 Ostatnia zmiana: 2018-11-14 14:31:36