Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Gmina » Spółki prawa handlowego

           

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

Spółka z o.o. w Nowem

 

   Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem powstało na bazie Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Nowem jako przedsiębiorstwa państwowego.

Rejestracja Spółki  nastąpiła w dniu 27 lutego 1997 roku  w Sądzie Rejonowym VIII Wydział  Gospodarczy w Bydgoszczy pod Nr Rejestr Handlowy dział  BRH

3998. Spółka  została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000195428 w dniu 19.02.2004r.

Nr Regon 091480779. Nr identyfikacji podatkowej NIP 559-15-12-822.

Siedzibą Spółki jest miasto  Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.

 

Aktami prawnymi spółki  są:

 • Akt Notarialny Rep.A Nr 215/97 z dnia 21.01.1997 r.   z późniejszymi zmianami.
 • Postanowienie Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 1997 r Nr BRH 3998 z późniejszymi zmianami.
 • Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy z dnia 19.02.2004r. Nr KRS 0000195428.

 

Struktura własności    

 

Wszystkie udziały  w kapitale zakładowym należą od chwili przekształcenia do

Gminy Nowe, wszystkie  te udziały wniesiono wkładami niepieniężnymi /aportem/.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.594.300,00 zł., co stanowi 5.188 udziałów licząc

po  500,- zł. każdy.

 

Przedmiotem działalności spółki  jest:

 

 • zaopatrzenie ludności miasta i Gminy Nowe w wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych.
 • zarządzanie gminnymi zasobami  mieszkaniowymi stanowiącymi własność Gminy  Nowe.
 • remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych będących własnością Gminy  Nowe.
 • świadczenie usług w zakresie utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy
 • zamiatanie, zimowe utrzymanie ulic i chodników, wywóz nieczystości stałych utrzymanie wysypiska śmieci.
 • utrzymanie i konserwacja zieleni.
 • prowadzenie transportu zorganizowanego.

 Władze  Spółki:

 

1.  Walne Zgromadzenie Wspólników

2.  Rada Nadzorcza (3 osoby)

 

Skład Rady Nadzorczej

1.  Jerzy  Wotkowski      -     przewodniczący
2.  Jolanta Madziąg       -     z – ca  przewodniczącego

3. Grzegorz Jankowski   -     członek

 

 

Zarząd  Spółki : Krzysztof Tonklewicz  - Prezes  Zarządu

                          Wiesława Braun - Wiceprezes Zarządu

 

 

Struktury organizacyjne spółki:

  Administracja

  Zakład wodociągów

  Ekipa remontowa

  ZOM, zieleń

  Transport- kierowcy

 

 

Podstawowymi dokumentami spółki są:

                

 • Regulamin  Pracy
 • Regulamin Wynagradzania
 • Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych
Redaktor: Grzegorz Matusiak Źródło: Grzegorz Matusiak
Utworzony: 2006-03-20 11:42:53 Ostatnia zmiana: 2014-09-12 07:56:46