Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7330860
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Statut Wersja do drukuSTATUT GMINY NOWE

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1


Uchwała określa:


1) ustrój Gminy Nowe,
2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Nowem, komisji Rady Miejskiej i Burmistrza

    Nowego,
3) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Nowem,
4)
zasady dostępu do dokumentów Rady jej komisji i Burmistrza Nowego oraz korzystania z nich.

 

§ 2


Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:


1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nowe.
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowem.
3) Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Nowem.
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Nowem.
5) klubach radnych – należy przez to rozumieć kluby radnych Rady Miejskiej w Nowem.
6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Nowe.
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowe.
8) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.

 

 

Rozdział II

 

Gmina

 

§ 3


1. Gmina stanowi lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców miasta Nowe oraz sołectw: Gajewo.

   Zdrojewo, Mątawy, Mały Komorsk, Osiny, Rychława, Milewko, Tryl, Morgi i Bochlin, i jest podstawową

   jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim

   terytorium.
2.
Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie

    gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez

    udział w referendum oraz poprzez swe organy.
3.
Gmina położona jest w Powiecie Świeckim, w Województwie Kujawsko-Pomorskim i obejmuje obszar

    110,2 km2 .
4.
Granicę Gminy obrazuje mapa Gminy, która stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.

 

§ 4


Siedzibą władz Gminy i Urzędu Gminy jest miasto Nowe.

§ 5


Herb Gminy zostanie ustalony odrębną uchwałą.

§ 6


1. W celu wykonania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdział III

 

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 7


1. Rada może w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z własnej inicjatywy

    tworzyć, łączyć oraz znosić jednostki pomocnicze.
2. Jednostkami pomocniczymi są sołectwa.
3.
Konsultacje z mieszkańcami odbywają się w formie spotkań Burmistrza z mieszkańcami lub przyjmowania od

    mieszkańców w urzędzie wniosków i opinii do projektu uchwały Rady podanej do wiadomości wspólnoty

    samorządowej w formie rozplakatowania obwieszczeń na tablicy informacyjnej Urzędu i tablicach ogłoszeń

    w sołectwach. Termin zgłaszania wniosków i opinii wynosi 30 dni licząc od dnia ogłoszenia projektu uchwały.

 

§ 8


Przy tworzeniu, łączeniu, podziale oraz znoszeniu jednostki pomocniczej należy uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, więzi społeczne i gospodarcze między mieszkańcami oraz należy dążyć do optymalnego zabezpieczenia przez te jednostki określonych, uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

 

§ 9


1. Organizację i zakres działania sołectwa określa Rada odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji

   z mieszkańcami.
2. Statut sołectwa powinien określać w szczególności:
a) nazwę i obszar sołectwa,
b) zasady i tryb wyborów organów sołectwa,
c) organizację i zadania organów sołectwa,
d) zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,
e) zakres i formę kontroli oraz nadzoru Rady Miejskiej nad działalnością organów sołectwa.

 

§ 10


1. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do udzielenia głosu sołtysowi na jego wniosek, jeżeli rozpatrywana

    przez Radę sprawa dotyczy mieszkańców sołectwa.
3
Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania sołtysów o sesji Rady na takich

   samych zasadach jak radnych.
4.
Rada Miejska może ustanowić zasady na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów

   podróży służbowych.

§ 11


1. Rada może wydzielić sołectwu część mienia komunalnego z przeznaczeniem na wykonywanie jego zadań.

    Rada jest również uprawniona za zgodą zebrania wiejskiego do odebrania mienia komunalnego.
2.
Sołectwo uprawnione jest do korzystania z wydzielonego mienia.

 

§ 12


Rada może zlikwidować sołectwo w przypadku :
1) braku zainteresowania mieszkańców sołectwa pracą w organach sołectwa,
2) braku możliwości wyłonienia organów sołectwa gwarantujących praworządne wykonywanie jego zadań,
3)
zmian w podziale gminy na sołectwa.

§ 13


Wykaz utworzonych w gminie sołectw zawiera załącznik Nr 2 do Statutu.

 

Rozdział IV

 

Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 14


Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 15


1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza wykonującego jej uchwały.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 16


Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe, powołane w drodze uchwały,
5)
doraźne komisje do określonych zadań.

§ 17


Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

§ 18


W czasie trwania kadencji, Rada może powołać doraźne Komisje do wykonania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 19


Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

 

§ 20


Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji, bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

 

§ 21


Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący: zwołuje sesje Rady, przewodniczy obradom, czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji, kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady, zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, podpisuje uchwały Rady, czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania przez radnych ich mandatu.

 

§ 22


W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swojej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 23


1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 21 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania

   Rady na zewnątrz.
2.
Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną niż Przewodniczący, osobę do

    reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1 Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4.
Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

 

§ 24


W razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego, do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez Ustawę i Statut dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem.

 

§ 25


Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 26


1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

 

§ 27


Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Gminy.

 

Rozdział V

 

Tryb pracy Rady

 

1.Sesje Rady

 

§ 28


1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone

    w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na

    podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele- zawierające formalnie nie wiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy, lub oceny.
3.
Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania

    inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 29


4. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak niż

    raz na kwartał.

5. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
6. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
7.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

2. Przygotowanie sesji

 

§ 30


1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni

    przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub inny skuteczny sposób.
5.
Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwalaniu budżetu i sprawozdania

    z wykonania budżetu przesyła się radnym na 14 dni przed sesją.
6.
W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust, 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji

    i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na

    początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości

    w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 31


1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na

    sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3.
Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,

    podlegających kontroli Rady.

§ 32


Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 33


Publiczność obserwująca przebieg sesji, zajmuje wyznaczone dla niej miejsce.

§ 34


Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 35


1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji

    i  kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3.
O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na

    niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania

    dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe

    obradowanie lub podjęcie uchwał.
4.
Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed

     ich zakończeniem odnotowuje się w protokóle.

§ 36


1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub terminach określonych

    przez Przewodniczącego Rady.
2.
Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa § 29 ust.4.

 

§ 37


1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia

    Rady spadnie poniżej połowy składu ; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 38


1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 39


1. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły : „ Otwieram....sesję

     Rady Miejskiej w Nowem”.
2.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§ 40


Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

§ 41


Porządek obrad obejmuje w szczególności :
1)przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2)sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym , zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
3)rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4)interpelacje i zapytania radnych,
5)odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
6)
wolne wnioski i informacje.

§ 42


1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 41 pkt. 2 składa Burmistrz albo Zastępca Burmistrza.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisję.

 

§ 43


1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz

    wynikające zeń pytanie (pytania).
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie

    przekazuje interpelację adresatowi.
5.
Odpowiedzi na interpelacje udzielane są w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego

    Rady i radnego składającego interpelację.
    Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.
6.
W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego

    Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
7.
Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej

    sesji  Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 44


1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji

    o konkretnym stanie faktycznym.
2.
Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 43 ust.5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 45


1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad

    każdym z punktów.
2.
Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także

    udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez udzielenia mu głosu przez Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5.
Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 46


1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień

    radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2.
Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień,

    a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3.
Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad

    bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie

    nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4.
Postanowienia ustępu 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do

    publiczności.
5.
Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród

    publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę

    sesji.

 

§ 47


Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 48


1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności

    dotyczących: stwierdzenia quorum,
                       zmiany porządku obrad,
                       ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
                       zamknięcia listy mówców,
                       zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
                       zarządzenia przerwy,
                       odesłanie projektu uchwały do komisji,
                       przeliczenia głosów.
2.
Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego

   głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§ 49


1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 50


1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę

    w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty

    wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3.
Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może

   udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku

   głosowania.

§ 51


1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam....

    sesję Rady Miejskiej w Nowem”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3.
Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 52


1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie

   wcześniej niż na następnej sesji.
3.
Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 53


Pracownik Biura Rady sporządza z każdej sesji protokół.

 

§ 54


1. Protokół sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół sesji powinien w szczególności zawierać:
   a) numer , datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numer

       uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
   b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
   c) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
   d) ustalony porządek obrad,
   e) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień, albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również

       uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
   f) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „ wstrzymujących ”,
   g) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 55


1. Do chwili rozpoczęcia kolejnej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym

    o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3.
Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa

    w ust.2.

§ 56


1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych

    przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce

    Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.
3.
Wyciąg z protokołu sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący doręcza także innym jednostkom

    organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z tych dokumentów.

 

§ 57


Obsługę biurową sesji ( wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołu itp.) sprawują pracownicy Biura Rady, którzy w sprawach merytorycznych podlegają Przewodniczącemu Rady.

 

2. Uchwały

 

§ 58


1. Uchwały, o jakich mowa w § 28 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia i apele o jakich mowa w § 28 ust. 2

    są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 59


1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, komisje oraz Burmistrz.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3.
Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę

   podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4.
Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy lub przez

    innego radcę prawnego .

§ 60


1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub

    porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami albo podmiotami do zaopiniowania lub

    uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2.
Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt

    uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§ 61


1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady a do czasu wyboru Przewodniczącego nowo wybranej Rady

    kolejnej kadencji najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
3.
Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

 

1.Procedura głosowania

 

§ 62


W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 63


1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw”,

    i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub

    ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4.
Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 64


1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo

    Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja

    skrutacyjna z wyłonionym z pośród siebie Przewodniczącym.
2.
Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je,

    wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5.
Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§ 65


1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną

    treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do

     intencji wnioskodawcy.
2.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to

    wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków

    jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3.
W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy

    kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej

    poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4.
Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 66


1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjecie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek

    o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie

    wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2.
Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektów uchwały następuje

    według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te

    poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3.
W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie

    poddaje się pod głosowanie.
4.
W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę

   określoną w § 65 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6.
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze

    zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwał.
7.
Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust.6 na czas potrzebny do stwierdzenia,

    czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami

     uchwały.

§ 67


1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2.
Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 68


1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które

    uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych

    i wstrzymujących się.
2.
Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub

    kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem,

    przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3.
Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących, zachodzi wówczas gdy za wnioskiem lub

    kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4.
Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub

    kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

1.Radni

 

1.

 

§ 69


1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją

    nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego

    komisji.

§ 70


1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący

    Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2.
Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu złożenia radnemu

    wyjaśnień, chyba że nie okaże się to możliwe.

 

§ 71


Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

6. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 72


1. Rada może odbywać wspólne sesje z Radami innych jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności

    z Radami innych gmin, dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub upoważnieni Wiceprzewodniczący

    zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 73


1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że

    radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2.
Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem

    do obrad.

Rozdział VI

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady.

 

1.Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 74


1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 5.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego

    Komisji Rewizyjnej.

§ 75


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca.

§ 76


1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach, w sprawach, w których

    może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2.
W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków

    decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady –

    w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

1.Zasady kontroli

 

§ 77


1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:
    legalności,
    gospodarności,
    rzetelności,
    celowości
    oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym

    wykonanie budżetu Gminy.

§ 78


Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 79


Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)
kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego

    podmiotu,
2)
problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego

    podmiotu, stanowiący niewielki fragment w jego działalności,
3)
sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku

    postępowania danego podmiotu.

§ 80


1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy,

    zatwierdzonym przez Radę.
2.
Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim

   mowa w ust. 1.

§ 81


Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 2 dni robocze.

§ 82


1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, a w szczególności projekty

   dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2.
Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od

   poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 – 3 wykonywane są niezwłocznie.
5.
Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji

   przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

§ 83


1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu

   faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę

   kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 77 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3.
Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być

   wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne

    wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

1.Tryb kontroli

 

§ 84


1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej

    z trzech członków Komisji.
2.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje

    podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4.
Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego

    Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane

    do przeprowadzenia kontroli.
5.
Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi

    kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust.4 oraz dowody osobiste.

§ 85


1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący

    niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody

    uzasadniające zawiadomienie.
2.
Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 86


1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego

   przeprowadzenia kontroli.
2.
Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać, na żądanie

    kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym

    wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3.
Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i ,

    obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4.
Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych

    i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust.3.

 

§ 87


Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

 

§ 881. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół

    pokontrolny, obejmujący:
       1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
       2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
       3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
      4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
      5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
      6) przebieg i wynik czynności kontrolnych a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie

          nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających

          ustalenia zawarte w protokole,
      7) datę i miejsce podpisania protokołu,
      8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie

          podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2.
Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości 

    stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 89


1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany

    do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2 .
Wyjaśnienia o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 901. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli

    i jej wyników.
2.
Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 14 dni od daty przedstawienia kierownikowi

    kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 91


Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

1.Plany pracy i sprawozdania komisji rewizyjnej

 

§ 92


1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 grudnia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
     1) terminy odbywania posiedzeń,
     2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3.
Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej ; przystąpienie do wykonywania kontroli

    kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 93


1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do 31 marca każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej

    działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
        1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
        2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
        3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
       
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami,

            wynikającymi z tych kontroli,
        5) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

 

1.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

§ 941. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie

    z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy

    Komisji, w formie pisemnej.
3.
Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji

    Rewizyjnej , a także na pisemny umotywowany wniosek Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
         1) nie mniej niż 7 radnych,
         2) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
         1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
        
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5.
Z posiedzenia Komisji rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich

     członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 95


Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 96


Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

 

§ 97


1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie

     związanym z przedmiotem jej działania.
2.
W przypadku, gdy skorzystanie z w wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy

    i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia

    sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem gminy do

    zawarcia stosowanej umowy w imieniu gminy.

 

1.Współdziałanie z innymi komisjami i innymi organami kontroli

 

§ 98


1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie

    zainteresowane komisje, współdziałać w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie

    ich właściwości rzeczowej.
2.
Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących

    działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady

    o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej

    kontrolą.
4.
Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się

    odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5.
Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich

    ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

§ 99


Komisja Rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

8. Pozostałe stałe komisje Rady

 

§ 100


Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych określa Rada w odrębnych uchwałach.

§ 101


1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do zatwierdzenia.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 102


1. Komisję mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych jednostek samorządu

   terytorialnego, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem

   ich działalności.
3.
Komisje uchwalają opinię oraz wnioski i przekazują je Radzie.

 

§ 103


Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§ 104


1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§ 105


Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności

 komisji.

Rozdział VII

 

Zasady tworzenia klubów radnych

 

§ 106


Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 107


1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
       1) nazwę klubu,
       2) listę członków,
       3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4.
W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego

    poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 108


Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 109


1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3.
Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4 radnych.

 

Rozdział VIII

 

Tryb pracy Burmistrza

 

§ 110


Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,
4)
inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

 

§ 111


Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 112


Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

 

§ 113


Zastępca Burmistrza przyjmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 110-112 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

§ 114


Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy,
1. Zadania Skarbnika Gminy jako głównego księgowego budżetu Gminy określają odrębne przepisy,
2.
Skarbnik Gminy kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie

    zobowiązań majątkowych,
3.
Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie

    Burmistrza, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 115


1. Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza sprawuje nadzór nad wykonaniem bieżących zadań przez komórki

    organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwieniem spraw, przestrzeganiem

    Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej.
2.
Ponadto Sekretarz Gminy wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza.

Rozdział IX


Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.

 

§ 116


1. Działalność organów Gminy jest jawna.
2. Obywatele maja prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji,

   a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
   Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Miejskiej powinno zostać podane do publicznej

   wiadomości poprzez prasę lokalną, wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz słupach

  i tablicach ogłoszeń.
3.
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej z tematyką obrad powinien zostać wywieszony na tablicy

    ogłoszeń w Urzędzie.
4.
Uchwały Rady i Zarządzenia Burmistrza powinny być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie

    ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 117


Protokoły posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 118


1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji oraz Zarządzenia Burmistrza udostępnia się w Biurze Rady,

   w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2.
Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu

    oraz w poszczególnych referatach w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3.
Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w powszechnie dostępnych zbiorach

    danych.

§ 119


1. Z dokumentów obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi lub kopie.
2. Realizacja uprawnień określonych w § 116 i 118 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie gminy i w asyście

   pracownika Urzędu Gminy.

§ 120


1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów i wypisów z dokumentów

    określonych w § 116 i 118.
2. Kopiowanie oraz czynności o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie.
3.
Odpłatność za czynności w ust. 1 i 2 określi Burmistrz.

§ 121


Uprawnienia określone w § 116 i 118 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw- jawności,
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3)
w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa stanowi inaczej, niż

    art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rozdział X

 

Pracownicy samorządowi

 

§ 122


W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania można zatrudniać pracowników na następujących stanowiskach:
1. Kierownicy Referatów,
2.
Pracownicy na samodzielnych stanowiskach.

Rozdział XI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 123


Zmian w Statucie dokonuje Rada Miejska w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

Uchwała Nr XXXII/188/2009 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zmiany statutu Gminy Nowe


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Grzegorz Matusiak, Ilość wyświetleń: 8383, Utworzony: 2006-04-22 08:49:42, Ostatnia zmiana: 2013-03-14 09:42:29 Historia zmian