Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040615
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2008 r. » Zarzadzenie Nr 53/2008 Burmistrza Gminy Nowe z dn. 25.06.2008 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywaniie zadań publicznych związanych z realizacjązadań Gminy Nowe w zakresie upowszechniania aktywnego ...... Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 53/2008

Burmistrza Gminy Nowe

z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowe w zakresie upowszechniania aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i Gminy Nowe w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

            Na podstawie art. 11 ust.2, art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn. zm[1].) oraz uchwały  oraz uchwały nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: uchwalenia na 2008 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych  przez gminę Nowe

w zakresie upowszechniania aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie miasta iGminy Nowe w 2008 r.  wpłynęły oferty wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Dokonuję wyboru ofert wyszczególnionych w Załączniku nr 2, które otrzymają  dofinansowanie wykonywanych zadań z budżetu gminy.

                         

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Nowe.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                              Stanisław Butyński

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowe w zakresie organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Burmistrz Gminy Nowe dnia 12 maja 2008r. ogłosił konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowe w zakresie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w 2008 r.” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

1. W konkursie ofertę złożył podmiot: Polski Komitet Pomocy społecznej Zarząd Miejsko-Gminny z siedziba Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, oferując wykonanie zadania  w zakresie ” NAL - OSINY 2008 – letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych społeczną marginalizacją z terenu Gminy Nowe” w okresie od 30.06.2008r. do 21.08.2007r.. Całkowity koszt zadania wyniósł 9.997,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) natomiast wnioskowana kwota to: 5.887,00 zł (słownie:  pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

Organ (Urząd Gminy Nowe) dokonał analizy ofert pod kątem spełnienia wymagań zawartych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn. zm.) i warunkach ogłoszenia o w/w konkursie. W ocenie organu oferta spełnia n/w wymagania gdyż zawiera:

            1) statut podmiotu,

2) aktualny wypis z rejestru sądowego (z ostatnich 3 miesięcy); w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret powołujący kościelną osobę prawną,

w przypadku wniosku składanego przez oddział terenowy nie posiadający 

            osobowości prawnej - aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego do składania 

            wniosku o dotacje na realizacje zadania,

            podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami

            i dokonywania rozliczeń z tych funduszy

            3)  dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu  

                        dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie

                        działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do

                         reprezentowania podmiotu,

4)zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informująca o 

            aktualnym numerze konta bankowego podmiotu,

5)oświadczenie, iż podmiot nie został wykluczony z prawa do ubiegania się

o przyznanie dotacji ze środków Gminy Nowe w ciągu ostatnich trzech lat,

6)oświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty właściwego dla

miejsca realizacji w przypadku realizacji form wypoczynku wynikających
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, dla realizacji zadań ujętych w rozdziale I, ust. 2 pkt 1, 2, 3.

7)sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok

lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,

8)rekomendacje udzielone organizacji przez inne podmioty ( w szczególności przez

PCPR, MGOPS, szkoły itp. )

Zakres złożonej oferty wchodzi w zakres statutowej działalności stowarzyszenia, ponadto stowarzyszenie posiada doświadczenie w w/w wykonywanych przedsięwzięć. Przedstawiony kosztorys zadania jest wiarygodny gdyż zadanie zostało realnie skalkulowane pod względem finansowym. 

Wobec powyższego została przyznana kwota dotacji na wykonanie zadania w wysokości: 5.887,00 zł (słownie:  pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

 

                                                                                                                

2. W konkursie ofertę złożył podmiot: ZESPÓŁ CARITAS Parafii św. Mateusza ul. Krótka 7

86 – 170 Nowe, oferując wykonanie zadania  w zakresie „Historia naszej planety, tajniki życia wielkich gadów” – letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych społeczną marginalizacją z terenu Gminy Nowe” w okresie od  01 lipca 2008r. do 31 sierpnia 2008r.. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.434,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 00/100) natomiast wnioskowana kwota to: 2.210,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100)

            Organ (Urząd Gminy Nowe) dokonał analizy ofert pod kątem spełnienia wymagań zawartych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn. zm.) i warunkach ogłoszenia o w/w konkursie. W ocenie organu oferta spełnia n/w wymagania gdyż zawiera:

            1) statut podmiotu,

2) aktualny wypis z rejestru sądowego (z ostatnich 3 miesięcy); w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret powołujący kościelną osobę prawną,

w przypadku wniosku składanego przez oddział terenowy nie posiadający 

            osobowości prawnej - aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego do składania 

            wniosku o dotacje na realizacje zadania,

            podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami

            i dokonywania rozliczeń z tych funduszy

            3)  dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu  

                        dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie

                        działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do

                         reprezentowania podmiotu,

4)zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informująca o 

            aktualnym numerze konta bankowego podmiotu,

5)oświadczenie, iż podmiot nie został wykluczony z prawa do ubiegania się

o przyznanie dotacji ze środków Gminy Nowe w ciągu ostatnich trzech lat,

6)oświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty właściwego dla

miejsca realizacji w przypadku realizacji form wypoczynku wynikających
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, dla realizacji zadań ujętych w rozdziale I, ust. 2 pkt 1, 2, 3.

7)sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok

lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,

8)rekomendacje udzielone organizacji przez inne podmioty ( w szczególności przez

PCPR, MGOPS, szkoły itp. )

Zakres złożonej oferty wchodzi w zakres statutowej działalności stowarzyszenia, ponadto stowarzyszenie posiada doświadczenie w w/w wykonywanych przedsięwzięć. Przedstawiony kosztorys zadania jest wiarygodny gdyż zadanie zostało realnie skalkulowane pod względem finansowym. 

Wobec powyższego została przyznana kwota dotacji na wykonanie zadania w wysokości: 2.210,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100)


                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                              Stanisław Butyński

 

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 1 (34kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 (34.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1700, Utworzony: 2008-07-09 10:44:16, Ostatnia zmiana: 2008-07-09 10:53:19 Historia zmian