Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027566
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2008 » Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 23.06.2008 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieograniczony nieruchomości oznaczonych nr działek : 122, 123,,124, 125 i 126 o łącznej pow. 0,2002 ha położonych w .... Wersja do druku


                                                  UCHWAŁA NR XXI/122/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 czerwca 2008 r

 

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonych nr działek 122, 123, 124, 125 i 126 o łącznej pow. 0,2002 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[2]) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczone numerami działek 122, 123, 124, 125 i 126 o łącznej pow. 0,2002ha położone w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisane w księdze wieczystej nr kw 28069 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, ze względu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej:

- nr działki 119 o pow. 0,0560ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej   w księdze wieczystej nr kw 24871 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, która stanowi własność Pana Wojciecha Dąbrowskiego,

- nr działki 118 o pow. 0,0557ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 24753 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, która stanowi własność Państwa Anny i Mariana Schulz.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                         mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,       Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, , z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2000r Nr 6 poz. 70, z 2006r Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600,  z 2007r Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonych nr działek 122, 123, 124, 125 i 126 o łącznej pow. 0,2002ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe.

 

W dniu 9 czerwca 2008r przeprowadzono wizję lokalną przy ulicy Brzozowej w Nowem  w pobliżu nieruchomości Pana Wojciecha Dąbrowskiego i Państwa Anny i Mariana Schulz,  w czasie której stwierdzono zagospodarowanie części nieruchomości należących do Gminy Nowe oznaczonych nr działek 122, 123, 124, 125 i 126 o łącznej pow. 0,2002ha. Teren został wyrównany i przygotowany do wysiania trawy. Pan Dąbrowski i Państwo Schulz oświadczyli, że zagospodarowali nieruchomości przyległe, ponieważ okoliczni mieszkańcy urządzili sobie tam nielegalne wysypisko śmieci.

Działki nr 122, 123, 124, 125 i 126 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednak ich zabudowanie w najbliższym czasie nie jest możliwe, ponieważ wierzchnia warstwa do głębokości ok. 4m stanowi grunt nasypowy i do czasu ustabilizowania jakakolwiek działalność inwestycyjna jest niedopuszczalna.

Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przy zawieraniu umów najmu na czas nieoznaczony, rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy na czas nieoznaczony w analizowanej sytuacji  jest uzasadnione faktem, że części działek nr 122, 123, 124, 125 i 126 mają posłużyć poszerzeniu i lepszemu zagospodarowaniu nieruchomości przyległych. Możliwość sprzedaży wykluczono ze względu na fakt, że w przyszłości posłużą one celom budownictwa mieszkaniowego.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonych nr działek 122, 123, 124, 125  i 126 o łącznej pow. 0,2002ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                         mgr Marek Słomiński


 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1816, Utworzony: 2008-07-02 10:27:09, Ostatnia zmiana: 2008-07-02 10:29:31 Historia zmian