Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
•  Susza 2018
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7040237
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2008 r. » Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Nowego z dn.29.04.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe oraz Urząd Gminy w Nowem Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE NR / 45/2008
Burmistrza Nowego

z dnia 29.04.2008 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe oraz Urząd Gminy w Nowem.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591
z póź.  zm.
[1])  zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się Regulamin udzielania zamówień na dostawy , roboty budowlane i usługi przez Gminę Nowe oraz Urząd Gminy w Nowem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się realizatorów do stosowania zasad określonych w regulaminie.

§3.Traci moc zarządzenie Nr 53/2005 r. Burmistrza Nowego z dnia 14 czerwca 2005 roku. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                  Stanisław Butyński[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone

 w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 3. poz. 984, Nr 153, poz.I27l, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poi. 1203, Nr 167, poz.1759, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 7, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr I 73, poz. 1218.

Załączone dokumenty
  Regulamin udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe i Urząd Gminy w Nowem (152kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1549, Utworzony: 2008-06-12 10:57:28, Ostatnia zmiana: 2008-06-12 12:02:25 Historia zmian