Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027480
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2008 r. » Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Nowego z dn.29.04.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe oraz Urząd Gminy w Nowem Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE NR / 45/2008
Burmistrza Nowego

z dnia 29.04.2008 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe oraz Urząd Gminy w Nowem.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591
z póź.  zm.
[1])  zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się Regulamin udzielania zamówień na dostawy , roboty budowlane i usługi przez Gminę Nowe oraz Urząd Gminy w Nowem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się realizatorów do stosowania zasad określonych w regulaminie.

§3.Traci moc zarządzenie Nr 53/2005 r. Burmistrza Nowego z dnia 14 czerwca 2005 roku. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                  Stanisław Butyński[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone

 w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 3. poz. 984, Nr 153, poz.I27l, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poi. 1203, Nr 167, poz.1759, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 7, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr I 73, poz. 1218.

Załączone dokumenty
  Regulamin udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe i Urząd Gminy w Nowem (152kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1685, Utworzony: 2008-06-12 10:57:28, Ostatnia zmiana: 2008-06-12 12:02:25 Historia zmian