Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027608
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2008 » Uchwała Nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2008 Wersja do druku

 

UCHWAŁA  NR  XVI / 84 / 2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z dnia  13 lutego  2008

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

§ 1.Dochody budżetu gminy w wysokości 20.287.500  , zgodnie z załącznikiem nr 1.

    Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

    * dochody majątkowe                   109.000 zł

    * dochody własne                         7.231.169 zł

    * dotacje                                     4.859.331 zł

    * subwencje                                 8.088.000 zł

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.195.500  , zgodnie z załącznikiem nr 2

    w  tym :

     * wydatki bieżące             18.254.500 zł

     * wydatki majątkowe         2.817.000 zł

     * dotacje z budżetu           1.124.000 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010  zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§3.Deficyt budżetu gminy w wysokości 1908.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie                                                                               -               0    zł,

2)        zaciąganych kredytów w kwocie                                         -               0     zł,

3)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                         -               0     zł,

4)        spłat udzielonych pożyczek w kwocie                     -               0     zł,

5)        wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie               -               0     zł,

6)        nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie        -          1908.000     ,

7)        wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie      -                0    zł.

 

§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości                                                                -     100.000   zł,

2)    celową w wysokości                                                                -     150.000    zł,

z przeznaczeniem na:

a)   wydatki bieżące                                                                          150.000  zł,

b)    wydatki inwestycyjne .................................. w kwocie      -                0    zł,

 

§ 5. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie  z załącznikiem nr 8.

 

§ 6.1.Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7.1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1)     zakładów budżetowych: przychody – 833.400 zł , wydatki – 833.400 zł,

2)     gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody -  0  zł, wydatki – 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 0 ; wydatki – 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 8.1.Dotacje przedmiotowe dla  0 :

1)      z tytułu dopłaty do ………………………………….                                    -       0    zł,

2)     z tytułu dopłaty do ………………………………….                                    -       0     zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

 

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                    -420.000 zł,

2)    działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości                                              - 669.000 zł,

3)    innych podmiotów w wysokości                                   -        0     zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 35.000 zł , zgodnie załącznikiem nr 12.

 

§ 9.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody         -    80.000 zł ,

2)      wydatki            -  200.000 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                  - w kwocie  500.000 zł ;

2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                          - w kwocie              0 zł;

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                      - w kwocie          0  .

 

§ 11.Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem    nr 15.

      

§ 12. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł ,

2)        zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 0 zł,

3)        dokonywania zmian w planie wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami art. 188 ust. 2  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)        udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  100.000 zł ,

5)        udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  0  zł,

6)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 13. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 16.

 

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie

z załącznikiem nr 17.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi .

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                   mgr Marek Słomiński

Załączone dokumenty
  Budżet Gminy Nowe na 2008 (141kB) pobierz pokaż
  Dochody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r (18kB) pobierz pokaż
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r (15kB) pobierz pokaż
  Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r (14.5kB) pobierz pokaż
  Dotacje podmiotowe w 2008 r (14.5kB) pobierz pokaż
  Informacja o stanie mienia komunalnego (190.5kB) pobierz pokaż
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (19kB) pobierz pokaż
  Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych na rok 2008 (28kB) pobierz pokaż
  Plan dochodów na 2008 rok (30.5kB) pobierz pokaż
  Plan wydatków na 2008 rok (61.5kB) pobierz pokaż
  Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (19kB) pobierz pokaż
  Przychody i rozchody budżetu w 2008 r (16.5kB) pobierz pokaż
  Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r (14.5kB) pobierz pokaż
  Zadania inwestycyjne w 2008 roku (18kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 2181, Utworzony: 2008-02-27 09:23:28, Ostatnia zmiana: 2008-02-27 09:41:26 Historia zmian