Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625477
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2008

Kategorie
  Uchwała Nr XVI/83/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2008 (1)
  Uchwała Nr XVI/85/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok (1)
  Uchwała Nr XVI/86/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok (1)
  Uchwała Nr XVI/87/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Nowe (1)
  Uchwała Nr XVI/88/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (1)
  Uchwała Nr XVI/89/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone ..... (1)
  Uchwała Nr XVI/90/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie likwidacji Punktu filialnego w Pastwiskach (1)
  Uchwała Nr XVI/91/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie odwołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVI/92/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowem w składzie Rady Społecznej przy SPZOZ w Nowem i wyboru .......... (1)
  Uchwała Nr XVI/93/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Nowem i zwołania pierwszego posiedzenia Rady (1)
  Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 27 lutego 2008 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 ścieków wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVII/96/2008 z 27 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (1)
  Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 27 lutego 2008 r. w sprawie projektu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów (1)
  Uchwała Nr XVII/98/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 27 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Rychława 42 (1)
  Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 27 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowem przy ul. Nowy Świat (1)
  Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Gajewo-Zabudowania (1)
  Uchwała Nr XVIII/102 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XVIII/103/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XVIII/104/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2008 (1)
  Uchwała Nr XIX/105/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na 2007 rok (1)
  Uchwała Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2008 r. w sprawie sprostowania uchwały (1)
  Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej na terenie wsi Mały Komorsk (1)
  Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych (1)
  Uchwała nr XIX/109/2008 Rady Miejskiej z dnia 28. 04.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27.05.2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XVI/84/2008 z dn. 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia bydżetu gminy Nowe na rok 2008 (1)
  Uchwała Nr XX/111/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27.05.2008 w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Pastwiskach Szkoły Podsttawowej w Trylu (1)
  Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Miejskiej z dn 27.05.2008 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie albo użyczenie nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27.05.2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerami działek 42/13 i 42/15 o łącznej powierzchni 0,0329 ha położonych w Nowem (1)
  Uchwała Nt XX/115/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27.05.2008 r. w sprawie przyjęcia projektu herbu, sztandaru, flagi, pieczęci (1)
  Uchwała Nr XXI/116/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 23.06.2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z dn. 13.02.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2008 r. (1)
  Uchwała Nr XXI.117/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 23 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (1)
  Uchwała Nr XXI.118/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Mątawy (1)
  Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 23.06.2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 23.06.2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem przy ul. Leśnej (1)
  Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn.23.06.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 955/1 o pow. 0,0060 ha położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 23.06.2008 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieograniczony nieruchomości oznaczonych nr działek : 122, 123,,124, 125 i 126 o łącznej pow. 0,2002 ha położonych w .... (1)
  Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 23.06.2008 w sprawie fizycznej likwidacji odcinka linii kolejowej nr 242 Twarda Góra - Nowe od km 0,210 do km 5,800 (1)
  Uchwała Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 23.06.2008 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w pólnocno - wschodniej części miasta Nowe ... (1)
  Uchwała Nr XXI/125/2008 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bochlin (1)
  Uchwała Nr XXI/126/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 23.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu (1)
  Uchwała Nr XXII/128 w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Zdrojewo i Bochlin (1)
  Uchwała Nr XXII/129/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 27.08.2008 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodow (1)
  Uchwała Nr XXII.130/2008Rady Miejskiej w Nowem z 27.08.2008 r.w sprawie ustalenia zasad kierowania radnych Rady Miejskiej w Nowem w podróż służbową krajową lub zagraniczną oraz rozliczenia kosztów podróży (1)
  Uchwała Nr XXII/131/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27.08.2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XV/84/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2008 r. (1)
  Uchwała Nr XXIII/132/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn.1 października 2008 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXIII/133/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 1.10.2008 r. w sprawie upowaznienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (1)
  UchwałaNr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 01.10.2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 zmieniająca uchwał REady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z d. 13.02.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2008 r. (1)
  Uchwała Nr XXIV/135/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn.29.10.2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres od 01.01.2008 r. do 30.09.2008 r. (1)
  Uchwała Nr XXIV/136/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 .10.2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez PSP lub Gminę (1)
  Uchwała Nr XXIV/137/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 29.10.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek połozonych w północno - wschodniej części miasta Nowe..... (1)
  Uchwała Nr XXV/138/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno od Powiatu Świeckiego działki nr 545/3 o pow. 0,2305ha położonej w Nowem przy ulicy Nowej (1)
  Uchwała Nr XXV/139/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok (1)
  Uchwała Nr XXV/140/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (1)
  Uchwała Nr XXV/141/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych (1)
  Uchwała Nr XXV/142/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej (1)
  Uchwała Nr XXV/143/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej (1)
  Uchwała Nr XXV/144/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych (1)
  Uchwała Nr XXV/145/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI / 84 / 2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2008 (1)
  Uchwała Nr XXVI/146/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr XXVI/147/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XXVI/148/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała nr XXVI/149/2008 Rady Miejskiej z 29.12.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XXVI/150/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2008 r. w sprawie wygasnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXVI/151/2008 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Nowe z org. samorządowymi oraz osobami prawnymi i ich jedn. org. działającymi ..... (1)
  Uchwała Nr XXVI/152/2008 Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVI/152/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z 13.02.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2008 (1)