Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027515
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2008 r. » Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 04 stycznia 2008 roku w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej w celu zlecenia zadań publicznych stowarzyszeniom lub organizacjom pozarządowym Wersja do drukuZARZĄDZENIE NR 38/2008

BURMISTRZA GMINY NOWE

z dnia 04 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej w celu zlecenia realizacji zadań publicznych stowarzyszeniom lub organizacjom pozarządowym.

 

            Działając na podstawie art..31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 4, poz. 1591 z późn. zm), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: uchwalenia na 2008 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

zarządzam:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową w celu oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w następującym składzie:

 

1)      Pani Urszula Kempińska-Czerwińska

2)      Pani  Joanna Szaga

3)      Pan Leszek Cejrowski

§ 2

 

Na przewodniczącą komisji powołuję Panią Urszulę Kempińską - Czerwińską.

 

§ 3

 

Regulamin działania Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                   Stanisław Butyński

 

 

 

 

 Załącznik do zarządzenia Burmistrza

NR 38/2008 z dnia 04 stycznia 2008 roku

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

1. Komisja Konkursowa powołana jest przez Burmistrza jako zespól doradczo-opiniujący,  który ma na celu

    ocenę złożonych ofert na realizację zadań publicznych.

 

2. Komisja Konkursowa, składa się z pracowników Urzędu Gminy powołanych przez  Burmistrza.

 

3. Komisja Konkursowa zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez Burmistrza.

 

4. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania, co najmniej na 3 dni przed

    planowanym spotkaniem.

 

5. Spotkania Komisji Konkursowej prowadzone są przez Przewodniczącego lub wskazaną  przez niego osobę.

 

6. Spotkania Komisji są protokołowane przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego.

 

7. Protokoły spotkań Komisji, oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Urzędu  Gminy.

 

8. W pracach Komisji oceniającej nie mogą brać udziału osoby, związane z podmiotami wnioskującymi

    o dotację, tj. takie, które uzyskują w nich przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz

    podmiotów ubiegających się o dotację oraz członkami władz stowarzyszeń, do których należą podmioty

    ubiegające się o dotacje.

 

9. Opinie Komisji są przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Gminy.

 

10. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz wyznaczonych do

      sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych pracownikach Urzędu

      podejmuje Burmistrz Gminy.

 

11. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w pkt. 11 Burmistrz zasięgnie opinii  Komisji Konkursowej.

 

12. Wykaz podmiotów „ zleconych zadań, na które przyznano dotację, i kwot przyznanych na realizację tych

      zadań zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy „ na  stronach BIP Urzędu Gminy.

 

13. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, zleconych im w 2007 roku zadań i kwot

      dotacji przyznanych na te zadania będzie opublikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania Budżetu

      Gminy.

                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                         Stanisław Butyński

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 2241, Utworzony: 2008-01-30 10:45:18, Ostatnia zmiana: 2008-01-30 10:50:34 Historia zmian