Kolorowy pasek
Kolorowy pasek
UCHWAŁA Nr VII/37/2007

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 marca 2007 roku.

 

w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

  Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 roku, Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje:

 

                                                                              § 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i dyrektorom szkół i placówek.

 

                                                                  § 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/218/05 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

                                                                  § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 roku.

 

                                                                                          Przewodniczący rady Miejskiej

                                                                                                 mgr  Marek Słomiński

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Nr VII/37/ 2007 roku Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.     

                                                                       

 Przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją zapisów art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674  z późniejszymi zmianami.), nakładający na organ samorządu terytorialnego określenie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 

                                                                                        Przewodniczący rady Miejskiej

                                                                                                mgr  Marek Słomiński

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Załącznik do uchwały Nr VII/37/2007                                                                           Rady Miejskiej w Nowem

                                                                      z dnia 27 marca 2007 roku

 

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

§ 1

Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie gminy Nowe w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

 

§ 2

Nauczycielowi, o którym mowa w §1 przysługuje dodatek, wypłacany co miesiąc   w wysokości:

1) przy jednej osobie w rodzinie                          -  5 %;

2) przy dwóch osobach w  rodzinie                      -  7 %;

3) przy trzech osobach w rodzinie                        -  9 %;

4) przy czterech lub  więcej osób w rodzinie      -  11 %

- stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Kwotę wypłaconego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych.

 

§ 3

1. Do członków rodziny, o której mowa w §2 zalicza się nauczyciela, jego współmałżonka oraz wspólnie zamieszkujące dzieci będące na jego wyłącznym utrzymaniu:

       1) do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

       2)  niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych,    nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

       3) dzieci niepełnosprawne (mające ustalony stopień niepełnosprawności) nie posiadające własnego źródła dochodu.

 

§ 4

 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2.

2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

4.    Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Gminy.

 

§ 5

 Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy:

1)    niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2)    od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 

§ 6

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje także w okresach:

1)      nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2)       pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3)       odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas odbywania służby;

4)       korzystania z urlopu wychowawczego.

 

§ 7

 Dodatek, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu wypłaca się z dołu.
Metadane

Źródło informacji:J. Szaga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:G. Matusiak
Data wprowadzenia:2007-03-30 12:17:28
Opublikował:G. Matusiak
Data publikacji:2007-03-30 12:18:05
Ostatnia zmiana:2007-03-30 12:18:05
Ilość wyświetleń:2296
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij