Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8303369
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały XI. 2006 - XII. 2007 » Uchwała Nr VII/37 /2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Wersja do druku
UCHWAŁA Nr VII/37/2007

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 marca 2007 roku.

 

w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

  Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 roku, Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje:

 

                                                                              § 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i dyrektorom szkół i placówek.

 

                                                                  § 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/218/05 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

                                                                  § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 roku.

 

                                                                                          Przewodniczący rady Miejskiej

                                                                                                 mgr  Marek Słomiński

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Nr VII/37/ 2007 roku Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.     

                                                                       

 Przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją zapisów art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674  z późniejszymi zmianami.), nakładający na organ samorządu terytorialnego określenie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 

                                                                                        Przewodniczący rady Miejskiej

                                                                                                mgr  Marek Słomiński

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Załącznik do uchwały Nr VII/37/2007                                                                           Rady Miejskiej w Nowem

                                                                      z dnia 27 marca 2007 roku

 

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

§ 1

Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie gminy Nowe w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

 

§ 2

Nauczycielowi, o którym mowa w §1 przysługuje dodatek, wypłacany co miesiąc   w wysokości:

1) przy jednej osobie w rodzinie                          -  5 %;

2) przy dwóch osobach w  rodzinie                      -  7 %;

3) przy trzech osobach w rodzinie                        -  9 %;

4) przy czterech lub  więcej osób w rodzinie      -  11 %

- stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Kwotę wypłaconego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych.

 

§ 3

1. Do członków rodziny, o której mowa w §2 zalicza się nauczyciela, jego współmałżonka oraz wspólnie zamieszkujące dzieci będące na jego wyłącznym utrzymaniu:

       1) do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

       2)  niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych,    nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

       3) dzieci niepełnosprawne (mające ustalony stopień niepełnosprawności) nie posiadające własnego źródła dochodu.

 

§ 4

 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2.

2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

4.    Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Gminy.

 

§ 5

 Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy:

1)    niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2)    od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 

§ 6

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje także w okresach:

1)      nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2)       pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3)       odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas odbywania służby;

4)       korzystania z urlopu wychowawczego.

 

§ 7

 Dodatek, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu wypłaca się z dołu.

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:J. Szaga, Ilość wyświetleń: 1970, Utworzony: 2007-03-30 12:17:28, Ostatnia zmiana: 2007-03-30 12:18:05 Historia zmian