Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027752
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Wydawanie zaświadczeń o wcześniej nadanym numerze porządkowym nieruchomości Wersja do druku
                                                           WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

                              O WCZEŚNIEJ NADANYM NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI

 

   Do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o wcześniej nadanym numerze porządkowym nieruchomości. We wniosku

   należy wskazać:

      a) oznaczenie nieruchomości w katastrze nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, w której jest ona

    zapisana,

b) lokalizację nieruchomości – nazwa ulicy/wsi,

      c) cel wydania zaświadczenia.

Wzór wniosku do pobrania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna.

- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo

           jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Nowem lub bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowem w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy w Nowem.

 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – specjalista ds. gospodarki gruntami.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

 

TERMIN ODPOWIEDZI

Do 7 dni.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 7 dni od dnia jego wydania.

 

UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Dokumentami stwierdzającymi stan prawny nieruchomości są: odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy

  dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia

   sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

- W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać

  poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Urzędu.

- Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes

  prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 1086 z późn.

  zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r Nr 98 poz.1071

  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

 Załączone dokumenty
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (34kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:A.Gutowski, Ilość wyświetleń: 2877, Utworzony: 2007-03-08 11:06:24, Ostatnia zmiana: 2018-06-26 12:13:38 Historia zmian