Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027466
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały XI. 2006 - XII. 2007 » Uchwała Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze bezprzetargowej Wersja do druku
                                                                     Uchwała Nr III/18/06

                                                                    Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 12 grudnia  2006r

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt.1, art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), pkt. 5  załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata                (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, zm.  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108 poz. 1880, sprost.  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006r Nr 18 poz. 262)

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje

 

§  1

 

W załączniku „wykaz lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych” do Uchwały Nr IV/24/94 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 1994 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych, skreślić poz. 61 – lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 21 w miejscowości Przyny.

§ 2

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Przyny oznaczonej nr porządkowym 21 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Nieruchomość oznaczona w rejestrze gruntów nr działki 59/4 o pow. 0,0545ha w obrębie ewidencyjnym Twarda Góra, zapisana w księdze wieczystej KW 26371 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu

 

§3

 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 25% od ustalonej ceny nieruchomości opisanej w §2, jeżeli zapłata nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy w Nowem.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

 

W dniu 09.06.2006r do Urzędu Gminy w Nowem wpłynął wniosek najemcy budynku mieszkalnego nr 21 w miejscowości Przyny o jego wykup. Uprawnienie do ubiegania się o wykup wynajmowanej nieruchomości wynikało z Uchwały Nr IV/24/94 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 1994r w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych. W trakcie załatwiania sprawy napotkano trudności natury formalno-prawnej, które uniemożliwiają jej załatwienie. Zasadniczy problem sprowadza się do istniejącego w terminologii prawniczej rozróżnienia terminów nieruchomość lokalowa i nieruchomość gruntowa.

W załączniku „wykaz lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych” do Uchwały Nr IV/24/94 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 1994r w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych, pod pozycja 61 zakwalifikowano jako nieruchomość lokalową budynek mieszkalny nr 21 w miejscowości Przyny, a więc nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym utożsamiono z nieruchomością lokalową.

Nieruchomość składająca się z geodezyjnie wydzielonej działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się zespół izb mieszkalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jednej rodziny, jest nieruchomością gruntową zabudowaną. Ustawa z dnia 24 czerwca o własności lokali (Dz.U. z 2000r Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) nie pozwala uznać takiego budynku za samodzielny lokal mieszkalny. Z tego powodu należy wycofać z zakresu przedmiotowego Uchwały Nr IV/24/94 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 1994 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych, budynek mieszkalny nr 21 w miejscowości Przyny i podjąć nową uchwałę, która umożliwi jego sprzedaż najemcy. Należy przy tym uwzględnić uprawnienia dla najemcy wynikające z Uchwały Nr X/70/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 maja 1999r w sprawie: udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jednej rodziny, jest tryb bezprzetargowy. Do wniosku takiego prowadzi wykładnia art. 34 ust. 1 pkt. 3 i ust. 7 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, że w przypadku sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabywaniu przysługuje osobie będącej najemcą lokalu mieszkalnego, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Przepis ten odwołuje się do wszystkich nieruchomości, zarówno lokalowych, jak i gruntowych, chociaż zwrot „jest najemcą lokalu mieszkalnego” nie jest spójny pojęciowo z pojęciem nieruchomości funkcjonującym na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Wątpliwości wyjaśnia art. 34 ust. 7 ustawy            z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami stanowiący, że „zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie może nastąpić z pominięciem, przysługującego najemcom lokali mieszkalnych położonych w tym budynku, pierwszeństwa w nabyciu tych lokali.” Przepis ten interpretuje się w ten sposób, że w przypadku sprzedawania nieruchomości zawierających kilka lokali mieszkalnych, sprzedający powinien zaproponować wpierw najemcom lokali mieszkalnych nabycie części nieruchomości jako samodzielnych lokali mieszkalnych, a w przypadku gdy nieruchomość zawiera tylko jeden lokal mieszkalny, najemcy tego lokalu przysługuje prawo nabycia całej nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym. Zwolnienie z trybu przetargowego wynika wprost z art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

Uchwała Nr X/70/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 maja 1999r w sprawie: udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, wprowadza bonifikatę od ustalonych cen lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców w wysokości 25%, jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia umowy uiszczą należną cenę sprzedaży. Taka bonifikata by miała zastosowanie w analizowanej sprawie. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska  może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe.

W analizowanej sprawie zasadniczy problem sprowadza się do potrzeby dostosowania pod względem pojęciowym prawa miejscowego do powszechnie obowiązujących ustaw. Zakwalifikowanie tej samej rzeczy materialnej jednocześnie jako nieruchomości gruntowej i jako samodzielnego lokalu mieszkalnego prowadziłoby do wewnętrznej sprzeczności systemu prawnego, a wykładnia przepisów prowadząca do sprzeczności systemu prawnego jest niedopuszczalna.

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości jest kompetencją Rady Miejskiej. Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 21 w miejscowości Przyny w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców i udzielenie 25% bonifikaty od ustalonej ceny.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                mgr Marek Słomiński

 

 

 


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:B. Rychlewicz, Ilość wyświetleń: 2487, Utworzony: 2006-12-19 12:15:40, Ostatnia zmiana: 2006-12-27 13:58:00 Historia zmian