Nowe, dnia  10 sierpnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.10.2020.MP

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304 – etap I”.

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568725 -N-2020 z dnia 31-07-2020r.

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ) w zakresie zmiany Rozdziału III ust.4 SIWZ, Rozdziału X ust. 13 SIWZ, Rozdziału XI ust.1 i ust.4 SIWZ oraz dodaje zmieniony załącznik nr 8- wzór umowy, dodaje zmieniony kosztorys ofertowy zawierający przebudowę kabla telekomunikacyjnego, dodaje uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa, dodaje uzgodnienie z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich, dodaje uzgodnienie z Orange Polska.

 

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach: 

1. Rozdział III pkt. 4 SIWZ

1.1  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

4.  Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z warunkami zamówienia:

– Klasa drogi  - „D”

- Kategoria ruchu – KR 1

- Prędkość projektowa – 30km/h

- Szerokość jezdni – 3,50 m

- Spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2,0%

- Szerokość poboczy – 0,75 m

- Spadek poprzeczny poboczy – 6,0-8,0%

 

1.2  Treść SIWZ po zmianie:

4.   Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z warunkami zamówienia:

– Klasa drogi  - „D”

- Kategoria ruchu – KR 1

- Prędkość projektowa – 30km/h

- Szerokość jezdni – 3,50 m

- Spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2,0%

- Szerokość poboczy – 0,75 m

- Spadek poprzeczny poboczy – 6,0-8,0%

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzi również przebudowa kabla telekomunikacyjnego polegająca na przeniesieniu istniejącego kabla poza zakres projektowanej jezdni drogi gminnej. Przebudowa kabla przewidziana jest na odcinku etapu I, którego zakres został wskazany na planie zagospodarowania terenu. Wykonawca robót uzgodni z zarządcą sieci telekomunikacyjnej termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz szczegóły dotyczące technologii realizacji prac montażowych.

 

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304 – etap I” nie będzie budowany kanał technologiczny.

 

2. Rozdział X ust.13 SIWZ

2.1  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

OFERTA w postępowaniu pn.:

 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304-etap I”

Znak postępowania IKS.271.10.2020.MP

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14 sierpnia 2020r. godz. 10:30

2.2 Treść SIWZ po zmianie:

1.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

OFERTA w postępowaniu pn.:

 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304-etap I”

Znak postępowania IKS.271.10.2020.MP

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19 sierpnia 2020r. godz. 10:30

 

3. Rozdziału XI ust.1 SIWZ

3.1 Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, Biuro Obsługi Klienta, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020r. do godziny: 09:30 w kopercie oznakowanej w sposób opisany w rozdziale X niniejszej SIWZ. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

 

3.2 Treść SIWZ po zmianie:

2.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, Biuro Obsługi Klienta, w terminie do dnia 19 sierpnia 2020r. do godziny: 09:30 w kopercie oznakowanej w sposób opisany w rozdziale X niniejszej SIWZ. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

 

4. Rozdziału XI ust..4 SIWZ

4.1  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

4.Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe w pokoju nr 30 dnia 14 sierpnia 2020 roku, godz. 10:30, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o zgłoszenie się do Biura Obsługi Klienta przed terminem otwarcia ofert.

 

4.2 Treść SIWZ po zmianie:

4.Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe w pokoju nr 30 dnia 19 sierpnia 2020 roku, godz. 10:30, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o zgłoszenie się do Biura Obsługi Klienta przed terminem otwarcia ofert.                                                             

 

 

                                                                                                Burmistrz Nowego

                                                                                                Czesław Woliński

 

 

Ogłoszenie nr 540148797-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.

Nowe:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 568725-N-2020
Data: 31/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nowe, Krajowy numer identyfikacyjny 92351038000000, ul. Pl. Św. Rocha  5, 86-170  Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 33 37 210, e-mail fundusze@gminanowe.pl, faks 52 33 28 466.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminanowe.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-14, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-19, godzina: 09:30

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W skład zadania inwestycyjnego wchodzi również przebudowa kabla telekomunikacyjnego polegająca na przeniesieniu istniejącego kabla poza zakres projektowanej jezdni drogi gminnej. Przebudowa kabla przewidziana jest na odcinku etapu I, którego zakres został wskazany na planie zagospodarowania terenu. Wykonawca robót uzgodni z zarządcą sieci telekomunikacyjnej termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz szczegóły dotyczące technologii realizacji prac montażowych. W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304 – etap I” nie będzie budowany kanał technologiczny.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                              Czesław Woliński