Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625533
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały lI - X.2006

Kategorie
  Uchwała Nr XXXVII/ 235 /2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/ 237/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie : regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (1)
  Uchwała Nr XXXIX/ 242 2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 kwietnia 2006 r w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego. (1)
  Uchwała Nr XXXIX/243/ 2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie : zmiany w podziale Gminy Nowe na okręgi wyborcze. (1)
  Uchwała Nr XXXIX/244/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 kwietnia 2006r w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (1)
  Uchwała Nr XXXIX/245/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 kwietnia 2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem XXXVII/ 230 / 2006 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2006. (1)
  Uchwała Nr XL/246/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XL/247/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia umownej stopy procentowej dla oprocentowania nie zapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty (1)
  Uchwała Nr XL/248/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie : zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania (1)
  Uchwała Nr XL/249/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Bochlin" i "Planu Rozwoju Miejscowości Tryl" (1)
  Uchwała Nr XL/250/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLI / 251/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem. (1)
  Uchwała Nr XLI /252/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni w Nowem. (1)
  Uchwała Nr XLI / 253 / 2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : przyznania nagrody jubileuszowej. (1)
  Uchwała Nr XLI /254 /2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 Czerwca 2006 r. w sprawie procedury chwalenia budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. (1)
  Uchwała Nr XLI/255 /06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 Czerwca 2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. (1)
  Uchwała Nr XLI /256 /06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 Czerwca 2006 r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. (1)
  Uchwała Nr XLI/257/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe. (1)
  Uchwała Nr XLI /258 /2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem XXXVII/ 230 / 2006 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2006. (1)
  Uchwała nr XLII/259 / 2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykona (1)
  Uchwała Nr XLII/260/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XLII/261/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XLIII/263/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres 01.01.2006r. do 31.08.2006r. (1)
  Uchwała Nr XXII/264/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia (1)
  Uchwała Nr XLIII /265/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: nadania jednolitego tekstu Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowemj (1)
  Uchwała Nr XLIII/266 /2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe" (1)
  Uchwała Nr XLIII/267/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 września 2006rw sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Rychławie imienia Jana Pawła II (1)
  Uchwała Nr XLIII /268/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 września 2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem XXXVII/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2006 (1)
  Uchwała Nr XLIII/269/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 września 2006 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (1)
  Uchwała Nr XLIV/270/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2006 rokuw sprawie : określenia porządku obrad zebrań wiejskich i terminów wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLIV/271/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2006r w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (1)
  Uchwała Nr XLIV/272/2006 Rady Miejskiej W Nowem z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem XXXVII/230/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2006 (1)
  Uchwała Nr XLIV/ 273/ 2006 Rady Miejskiej w Nowem zmieniająca uchwałę w sprawie nadania jednolitego tekstu Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem (1)