Nowe, dnia 09 stycznia 2020r.

Nasz znak: IKS.271.16.2019.MC

 

                                                                                               Otrzymują według rozdzielnika

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zarządzanie obiektem użyteczności publicznej – stadion miejski w Nowem przy ul. Sportowej

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

               Gmina Nowe działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena-60% i ilość osób oddelegowanych do obsługi obiektu w czasie trwania imprezy (mecze, zawody) – 40%. Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwa Usług Miejskich

Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (60 pkt)                           i ilosci osób oddelegowanych do obsługi obiektu w czasie trwania imprezy (mecze, zawody) (40 pkt) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 z zastrzeżeniem pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Oferta nr

Wykonawca

Kryteria oceny ofert

Łącznie punkty

Cena (brutto)

Uzyskane punkty

Ilość osób oddelegowanych do obsługi obiektu w czasie trwania imprezy (mecze, zawody)

Uzyskane punkty

1

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

371 000,00

60,00

2

40,00

100,00

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu ustala się na dzień 20 stycznia 2020r.

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Burmistrz Nowego

 

                                                                                                     Czesław Woliński