Nowe, dnia 18 września 2019 roku

INFORMACJA DLA WYBORCY

            Działając na podstawie art. 37a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2019 r., poz. 684 i 1504) Burmistrz Nowego przekazuje informacje dotyczące prawa osób niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w Gminie Nowe do uzyskiwania informacji o wyborach w związku z  wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r:

1.     Właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania okręgiem wyborczym:

 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest okręg nr 4 - obejmujący część województwa kujawsko-pomorskiego, w tym obszary powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz.

w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest okręg nr 9 - obejmujący część województwa kujawsko-pomorskiego, w tym obszary powiatów: bydgoskiego, świeckiego, tucholskiego oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz.

2. Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdują się:

- adres lokalu wyborczego: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Myśliwska 2b, 86-170 Nowe – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

- adres lokalu wyborczego: Remiza OSP, Aleja 3 maja 5,  86-170 Nowe – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3,

- adres lokalu wyborczego: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Myśliwska 2b, 86-170 Nowe – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4,

- adres lokalu wyborczego: Dom Kultury, Bochlin 63, 86-170 Nowe  – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5,

- adres lokalu wyborczego: Świetlica wiejska, Mały Komorsk 6b, 86-170 Nowe – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8,

3.          Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Nowem ( Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, pokój nr 1 na parterze numer telefonu 52 3337234, numer faksu 52 3328466, czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nowem ) najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów tj. do 11 października 2019 roku, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, wymienionych w pkt 2, na obszarze gminy Nowe,  pod warunkiem: złożenie w podanym terminie pisemnego wniosku oraz podania we wniosku następujących danych: nazwisko i imię – imiona, imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania oraz adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

4.          Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzone w dniu 13 października 2019 roku w godzinach od 700 do 2100.

5.          Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach zawiera komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 roku o komitetach wyborczych, utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r,  załączony do niniejszej informacji.

6.          Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) przysługuje:

1) obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2) obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie mają prawa wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kodeks wyborczy przewiduje następujące formy głosowania:

1) głosowanie osobiste w lokalu wyborczym;

2) głosowanie przez pełnomocnika (dot. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat);

3) głosowanie korespondencyjne w stałych obwodach głosowania na terenie kraju (dot. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Wyborca (pełnomocnik wyborcy) głosuje w lokalu wyborczym obwodowej komisji wyborczej właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Kodeks wyborczy dopuszcza także głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania wyborcy. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w głosowaniu poza miejscem stałego zamieszkania zawiera informacja  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r., załączona do niniejszej informacji.

Udając się do lokalu wyborczego wyborca winien zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (np. dowód osobisty). Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego są przyjmowane w siedzibie Komisarzy Wyborczych w Bydgoszczy I i II, ul. Jagiellońska 3, pokój 27 (budynek A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zamiar takiego głosowania należy zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 30 września 2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe wyborcy (nazwisko i imię –  imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL), oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów oraz wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

7.          Informacje dotyczące udziału w wyborach wyborców niepełnosprawnych dostępne są także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe – na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl oraz w internetowym portalu informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej – na stronie www.pkw.gov.pl.

                                                                                                       Burmistrz Nowego

                                                                                                         /-/ Czesław Woliński